W sprawie:
sprzedaży nieruchomości

Data zarządzenia:
2016-11-24

Numer zarządzenia:
0050.100.2016

Pdjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2016-11-24


Zarządzenie Nr 0050.100.2016
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) oraz uchwały Nr IV.29.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mściwojów (Dz.U. Woj.Doln. z 2015 r., poz.1478) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu następującą nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Mściwojów wykazaną w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości, o której mowa w §1, przez ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów a także przez wywieszenie wykazu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.118.2015 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś