W sprawie:
budżetu Gminy Mściwojów na 2017 rok

Data uchwały:
2016-12-28

Numer uchwały:
XXIII.148.2016

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Uchwała Nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222,art.235-237,art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 21.451.899,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 13.754.203,00 zł,

2)       dochody majątkowe w wysokości 7.697.696,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości 20.403.643,00 zł, z tego:

1)       wydatki bieżące w wysokości 13.547.201,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w wysokości 6.856.442,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy Mściwojów rezerwy:

1)       ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,

2)       celową w wysokości - 40.000,00 zł z przeznaczeniem na   realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.            Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.048.256,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.048.256,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 5.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z Załącznikiem nr 6.

4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 8.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 9.  

§ 8. 1.        Ustala się dochody w kwocie 63.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 62.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.480.000,00 zł, koszty - 1.480.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 11. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w ramach działu;

3)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska