Mściwojów, dnia 9 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW    

o wyłożeniu do publicznego wglądu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza"

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Mściwojów  Nr IV.34.2015 z dnia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów,  Mściwojów 43,  pok. nr 14 w godz. od 700do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lutego2017 r. w poniedziałekw sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Mściwojów o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mściwojów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów pok. nr 14 oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mściwojów.

 

Wójt Gminy

Mariusz Foryś