W sprawie:
szczegółowych zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Data uchwały:
2017-01-31

Numer uchwały:
XXIV.152.2017

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 670, data publikacji - 10.02.2017


Uchwała Nr XXIV.152.2017
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych  zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2016 r. poz.930 ze zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania  usług opiekuńczych nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

 

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie
z art. 8 ust 3-13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi

Osoby samotne
i samotnie gospodarujące

Osoby
w rodzinie

do 100 % kryterium dochodowego

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100% do 125%

5%

10%

powyżej 125% do 150%

10%

20%

powyżej 150% do 175%

15%

30%

powyżej 175% do 200%

25%

40%

powyżej 200% do 225%

35%

50%

powyżej 225% do 250%

45%

60%

powyżej 250% do 275%

60%

70%

powyżej 275% do 300%

70%

80%

powyżej 300% do 375%

80%

90%

powyżej 375% do 400%

90%

100%

powyżej 400%

100%

100%

3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 3% najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 3,5 % najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

5. Kwotę miesięcznej odpłatności  za wykonanie usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu , ceny pełnej odpłatności na 1 godzinę usług oraz wskaźnika odpłatności określonego w § 1 ust. 2.

§ 2. 1. Osoby wymagające przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być na wniosek lub z urzędu zwolnione z ponoszenia odpłatności za te usługi w przypadku :

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług;

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych;

3) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego;

4) gdy co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagają udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedna przewlekle chora;

5) szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

2. Zwolnienie częściowe lub całkowite z odpłatności udziela się  na czas określony.

3. Zwalnia się z całości opłat za usługi opiekuńcze  osoby, które ukończyły 80 rok życia.

§ 3. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wpłaca na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XX/103/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 grudnia 2004 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska