Uchwała Nr XXII. 145.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2016r., poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) w związku z uchwałą Nr XXXIX.256.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz, po stwierdzeniu, że miejscowy plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów" przyjętego 30 sierpnia 2001r. uchwałą Nr XXIV/162/2001 Rady Gminy Mściwojów oraz zmienionego uchwałą Nr IX/44/03 Rady Gminy  Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 roku i uchwałą Nr XIV/111/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 kwietnia 2008 roku, Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 w skali 1:1000. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zawarte są  odpowiednio w załącznikach nr 2  i nr 3 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załącznikach nr 2 i nr 3 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to  rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

4) granicy opracowania - należy przez to rozumieć granice opracowania niniejszego planu, określone na rysunku planu;

5) funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, określone na rysunku i w tekście planu;

6) funkcji dopuszczalnej - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, określone w tekście planu, pod warunkiem, że funkcje dopuszczalne nie ograniczą możliwości lokalizowania na przeważającej powierzchni terenu funkcji podstawowej;

7) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi, posiadający oznaczenie cyfrowe i literowe;

8) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie, które rozgraniczają tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą położenie obiektów kubaturowych w taki sposób, że ściana zewnętrzna obiektu nie może przekroczyć tej linii, z wyłączeniem takich elementów, jak: wykusze, zadaszenia, schody, które mogą przekraczać tę linię, ale nie więcej niż o 0,8 metra;

10) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane inżynieryjne, liniowe lub sieciowe, jak wodociągi, kanalizacja ściekowa, linie elektroenergetyczne, gazociągi itp. wraz z urządzeniami do ich obsługi;

11) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o jednej lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż 20o;

12) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i nie większym niż 45o;

13) harmonijnym charakterze zabudowy - należy przez to rozumieć wymóg realizacji obiektów o podobnych walorach architektonicznych charakteryzujących się podobnymi parametrami (np. proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka materiałów wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego);

14) materiale dachówko podobnym - należy przez to rozumieć blachodachówkę, gont bitumiczny, gont drewniany itp.;

15) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć reklamę na nośniku o wymiarach nie mniejszych  100x80cm, ale nie większych niż 300x150cm wolno stojącą;

16) minimalnej powierzchni działek przeznaczanych pod zabudowę -  odnosi się to do działek wydzielanych na podstawie niniejszego planu i nie dotyczy działek istniejących w dniu jego wejścia w życie; w uzasadnionych przypadkach minimalna powierzchnia może zostać zmniejszona nie więcej niż o 10%,

17) wskaźniku zabudowy działki - należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki,

18) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej działki - należy przez to rozumieć wielkość powierzchni biologicznie czynnej działki w stosunku do powierzchni działki; powierzchnię biologicznie czynną stanowi grunt rodzimy oraz wody powierzchniowe na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,

19) numerze ewidencyjnym działki - należy przez to rozumieć numer działki zgodny ze stanem w ewidencji gruntów i budynków, aktualnym na dzień uchwalenia planu,

20) inwestycji lub funkcji nieuciążliwej - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przedsięwzięcia, dla których obowiązek sporządzenia takiego raportu może być wymagany.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o ustalenia planu określone w rozdziałach 2 i 3 uchwały.

2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:

1) ogólnych ustaleń obowiązujących na całym obszarze planu określonych w rozdziale 1;

2) szczegółowych ustaleń dla każdego terenu oznaczonego symbolem liczbowo - literowym określonych w rozdziałach 2 i 3 uchwały.

Rozdział 1.
Ogólne ustalenia planu.

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów objętych granicami planu, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2. Przeznaczenie trenów:

1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych;

2) przeznaczenie terenu ustala się na rysunku planu symbolem literowym i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) w granicach obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

a) teren zabudowy zagrodowej - oznaczony na rysunku planu symbolem RM;

b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku planu symbolem MN.

§ 5. 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;

2) w obrębie jednej działki zabudowa powinna stanowić harmonijny zespół i nawiązywać do siebie architektonicznie i kolorystycznie;

3) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej;

4) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu;

5) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych;

6) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:

a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej dostosowanych do wystroju elewacji,

b) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego;

7) dopuszcza się lokalizowanie reklamy wielkoformatowej na działkach przylegających do bezpośrednio drogi wojewódzkiej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów, oczek wodnych itp.).

§ 6. 1. Ustalenia w zakresie zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dla terenu zabudowy zagrodowej (oznaczonego na rysunku planu symbolem RM) obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla tego rodzaju terenów;

2) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczonego na rysunku planu symbolem MN) obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla tego rodzaju terenów;

3) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń;

4) nakazuje się składowanie odpadów oraz ich zagospodarowanie zgodnie z gminnym systemem gospodarowania odpadami i przepisami odrębnymi;

5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych;

6) obowiązuje utrzymanie i ochrona wartościowego drzewostanu i krzewów w formie powierzchni biologicznie czynnej;

7) działalność gospodarcza i inwestycyjna musi uwzględniać warunki wynikające z ochrony przyrody oraz ochrony jakości wód podziemnych;

8) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

9) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej) w rozumieniu przepisów odrębnych;

10) obowiązuje zachowanie istniejących rowów melioracyjnych z obowiązkiem ich bieżącej konserwacji i możliwością rozbudowy.

§ 7. 1. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na obszarze objętym planem:

1) nie stwierdzono występowania zabytków nieruchomych oraz zabytków archeologicznych, a także dóbr kultury współczesnej;

2) odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkami, objęte są rygorami prawnymi wynikającymi z przepisów odrębnych.

2. Ze względu na bliskie sąsiedztwo zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem wyznacza się  strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, obejmująca cały obszar objęty planem:

1) na terenie ww. strefy zakazuje się lokalizacji masztów, wież, wolnostojących nośników reklamowych oraz siłowni wiatrowych,

2) na terenie ww. strefy zakazuje się lokalizowanie blaszanych budowli ( garaży, pomieszczeń gospodarczych itp.)  lub innych elementów wpływających na pogorszenie jakości przestrzeni zabudowanej i krajobrazu kulturowego;

3) ustala się utrzymanie tradycyjnych form zabudowy - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych, kryte dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym (ceglastym) o kącie nachylenia dachów 38o do 45o, usytuowane kalenicowo lub szczytowo;

4) zakazuje się stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń.

§ 8. 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) niedopuszczalne jest sytuowanie na terenach objętych planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem.

§ 9. 1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone  na rysunku planu w odległości:

a) 10,0 m od linii rozgraniczającej istniejącej drogi wojewódzkiej nr 363 (położonej poza granicami obszaru objętego planem);

b) 8,0 m od linii rozgraniczającej istniejącej drogi powiatowej nr 2801 D relacji  Luboradz - Mściwojów (położonej poza granicami obszaru objętego planem);

c) 6,0 m linii rozgraniczającej planowanej drogi dojazdowej (położonej poza granicami obszaru objętego planem);

d) 6,0 m od linii rozgraniczającej będącej jednocześnie  południową granicą planu,

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) do 10,0 m dla budynków mieszkalnych licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu  (w tym maksimum 2 kondygnacje naziemne z poddaszem użytkowym włącznie i możliwością podpiwniczenia);

b) do 10,0 m  budynków na sprzęt rolniczy;

c) do 5,0 m  wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych;

d) do 8,0 m budynków usługowych przy dachu płaskim oraz do 9,0 m przy dachu stromym (w tym maksimum 2 kondygnacje naziemne);

e) posadowienie posadzki parteru budynków mieszkalnych maksymalnie 90 cm na najniższym poziomem terenu przy budynku,

3) parametry i wskaźniki zabudowy dla terenów oznaczonych  symbolem RM:

a) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej - 50%;

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 40%,

4) parametry i wskaźniki zabudowy dla terenów oznaczonych  symbolem MN :

a) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej - 30%;

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 50%,

5) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) zabudowy zagrodowej - minimalnego nie określa się, maksymalny 1,0;

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimalny 0,2 -  maksymalny 0,6;

c) zabudowy mieszkaniowej z usługami - minimalny 0,1- maksymalny 0,8;

6) gabaryty obiektów:

a) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego 8,0 m;

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku gospodarczego lub wolnostojącego garażu 7,0 m;

c) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku na sprzęt rolniczy 10,0 m;

7) w zagospodarowaniu działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolem RM i MN należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających czasowo, wliczając w to garaż w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) dla zabudowy zagrodowej - 2000m2;

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1500m2.

Rozdział 2.
Szczegółowe ustalenia planu.

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RM :

1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej,

2) obowiązuje:

a) usytuowanie obiektów z uwzględnieniem  nieprzekraczalnej  linii zabudowy określonej na rysunku planu;

b) obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej nr 2801 D relacji  Luboradz- Mściwojów (położonej poza granicami obszaru objętego planem);

c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, nowe obiekty należy realizować z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w §7;

3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, garaże na samochody osobowe, łąki, sady, ogrody przydomowe, uprawy ogrodnicze, plantacje, ogrody działkowe, zadrzewienia, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne, zieleń nieurządzona, nieuciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, usługi agroturystyczne a także inne usługi, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa lokalu usługowego nie przekroczy 150 m2.

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN :

1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) obowiązuje:

a) usytuowanie obiektów z uwzględnieniem  nieprzekraczalnej  linii zabudowy określonej na rysunku planu;

b) obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej nr 2801 D relacji  Luboradz- Mściwojów (położonej poza granicami obszaru objętego planem);

c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, nowe obiekty należy realizować z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w §7;

d) istniejące obiekty do zachowania;

e) dopuszcza się utrzymanie oraz zmianę istniejących form zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę oraz wymianę obiektu z zachowaniem harmonijnego charakteru zabudowy i warunków wynikających z ustaleń planu.

3) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe wbudowane w budynek mieszkalny, pod warunkiem, że powierzchnia całkowita lokalu usługowego nie przekroczy 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, garaże dla samochodów osobowych, obiekty gospodarcze o powierzchni nie większej niż 35 m2, parkingi.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronieustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) obszar objęty planem położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Wierzbiak od źródła Chotli o kodzie PLRW600018138834, która stanowi część scalonej części wód Wierzbiak (SO0708). Zgodnie z zapisami PGW i JCWP została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny;

2) tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych nie występują.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) ustala się minimalne szerokości frontu działek powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:

a) w zabudowie oznaczonej symbolem 1 RM - 22 m;

b) w zabudowie oznaczonej symbolem 2 MN - 20 m,

2) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek, powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:

a) w zabudowie oznaczonej symbolem 1 RM - 2000 m2;

b) w zabudowie oznaczonej symbolem 2 MN -1500m2,

3) kąt nachylenia granic  nowo wydzielanych działek 90° (prosty) w stosunku do pasa drogowego z tolerancją do 10%;

4) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ciągów pieszych oraz miejsc postojowych dopuszcza się na obszarze zmiany planu wydzielanie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu :

1) ze względu na przebieg sieci infrastruktury technicznej w postaci istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV występują ograniczenia z zabudowie i zagospodarowaniu terenów położonych w pasach technologicznych wzdłuż tych sieci o szerokości 10 m liczonej w poziomie od skrajnych przewodów linii napowietrznej w obu kierunkach;

2) ustalona w powyższy sposób szerokość pasa technologicznego nie jest równoznaczna z  pasem określanym na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, który wyznacza się w oparciu o przepisy odrębne;

3) ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, o których mowa wyżej dotyczą w szczególności lokalizowania budynków, w tym z pomieszczeniami na pobyt ludzi, sadzeniu roślinności wysokiej i zagospodarowani całej nieruchomości w obrębie istniejących sieci infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się możliwość zmiany zagospodarowania terenu pod i w obrębie istniejących linii elektroenergetycznych i urządzeń elektroenergetycznych. W przypadku planowanej zmiany istniejącego zagospodarowania terenu nowe zagospodarowanie terenu nie może spowodować kolizji z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej;

5) dopuszcza się przełożenie istniejącej linii napowietrznej 20 kV, w oparciu o przepisy odrębne.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsługę komunikacyjną terenów ustala się istniejącą drogą powiatową oraz planowanymi drogami gminnymi (zlokalizowany i poza granicami terenu objętego planem);

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,

c) odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu,

e) w zakresie telekomunikacji - ustala się realizację systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych.

§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1) Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 2 nie stanowią inaczej - dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod warunkiem uporządkowania niezagospodarowanych nieruchomości -  do czasu realizacji zgodnie z ustaleniami planu.

§ 17. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20 %.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 19. Uchwała podlega publikacji  na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów oraz w BIP-ie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII. 145.2016
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 12 grudnia 2016 r.
 

Rysunek planu


 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.145.2016
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu

1. Po wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz, do publicznego wglądu od dnia 10 grudnia 2015r. do dnia  31 grudnia 2015r. - w okresie ustawowo określonych 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia planu - tj. do dnia  20 stycznia 2016r. nie wniesiono uwagi do projektu planu.

2. Po ponownym wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz, do publicznego wglądu od dnia 21września 2016r. do dnia  12października 2016r. - w okresie ustawowo określonych 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia planu - tj. do dnia  26października 2016r. nie wniesiono uwagi do projektu planu.

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .XXII.145.2016
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2016r., poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579), Rada Gminy  Mściwojów, co następuje:

1. Wskazuje się następujący sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

1.1. Zadania własne gminy obejmują:

1) budowę dróg dojazdowych,

2) budowę sieci wodociągowej;

3) budowę kanalizacji sanitarnej,

4) budowę kanalizacji deszczowej.

1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień publicznych. Zadania powinny zostać uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym.

1.3 Zasady finansowania inwestycji:

Źródłem finansowania zadań własnych gminy będą:

1) środki finansowe pozyskanie od inwestora inwestycji nie drogowej, zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2016 poz. 1440),

2) budżet gminy,

3) dotacje i fundusze celowe, pożyczki i kredyty bankowe, obligacje komunalne, środki pomocowe Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne.

1.4.Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych niewymienionych w 1.3., w tym również finansowanie inwestycji ze środków prywatnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII.145.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz

Plan miejscowy sporządzony został w następstwie podjęcia Nr XXXIX.256.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów" przyjętego 30 sierpnia 2001r. uchwałą Nr XXIV/162/2001 Rady Gminy Mściwojów oraz zmienionego uchwałą Nr IX/44/03 Rady Gminy  Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 roku i uchwałą Nr XIV/111/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 kwietnia 2008 roku.

Plan dotyczy częściowo zainwestowanego obszaru o powierzchni 1,8250 ha, obejmującego południową część wsi Luboradz, pomiędzy drogą wojewódzką nr 363 relacji Jawor - Jenków (położoną poza granicami obszaru objętego planem) i drogą powiatową nr 2801 D relacji  Luboradz - Mściwojów (położoną poza granicami obszaru objętego planem).

Granice obszaru objętego planem oznaczono symbolem graficznym na rysunku planu, sporządzonym

w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia ww. planu.

Na obszarze opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz zatwierdzony uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 84, poz. 936 z dnia 29 marca 2007 r.

Do sporządzania nowego planu miejscowego przystąpiono, aby ułatwić proces inwestycyjny w obszarze

opracowania, m.in. umożliwić rozwój nowej zabudowy zagrodowej i gospodarczej w obrębie osiedla wiejskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie (poprzez poszerzenie zasięgu terenów możliwych do zabudowy zagrodowej).

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz ustala tereny budowlane: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, infrastruktury technicznej oraz wprowadza ograniczenia wynikające z przebiegu istniejącej infrastruktury elektroenergetyka.

Plan został sporządzony z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), a mianowicie:

1)wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - sporządzona zmiana planu miejscowego nie zaburza ładu przestrzennego i wprowadza zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także jest zgodny z zasadami urbanistyki i architektury;

2)walory architektoniczne i krajobrazowe - sporządzony plan miejscowy określa zasady kształtujące i chroniące walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru, dla którego jest sporządzany;

3)wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych - sporządzony plan miejscowy określa zasady ochrony środowiska i przyrody, dla obszaru objętego planem nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, decyzja taka została uzyskana na etapie sporządzania planu z 2007r.;

4)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -sporządzony plan miejscowy określa zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, na obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej;

5)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych - sporządzony plan miejscowy nie wpływa negatywnie na wymagania z zakresu ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;

6)walory ekonomiczne przestrzeni - sporządzany plan miejscowy umożliwia racjonalne pod względem ekonomicznym zagospodarowanie terenu;

7) prawo własności - w sporządzonym planie miejscowym wzięto pod uwagę wnioski właścicieli gruntów;

8)potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - sporządzony plan miejscowy nie narusza potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;

9)potrzeby interesu publicznego - sporządzony plan miejscowy nie narusza potrzeb interesu publicznego;

10)potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej - sporządzony plan miejscowy określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

11)zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - po przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Mściwojów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzania planu, a także o możliwości składania wniosków; projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, o czym poinformowano w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Mściwojów, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, do wyłożonego projektu planu została zapewniona możliwość składania uwag; zarówno wnioski jak i uwagi mogły być składane również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; na czas wyłożenia do publicznego wglądu projekt planu był zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy;

12)zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych - na każdym etapie sporządzania planu miejscowego była zapewniona możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w trybie dostępu do informacji publicznej, obwieszczenia dotyczące poszczególnych czynności planistycznych były publikowane w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Mściwojów, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;

13)potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności -sporządzony plan miejscowy nie wpłynie negatywnie na potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności, większość obszaru objętego planem jest wyposażona w istniejącą sieć wodociągową.

Ustalając przeznaczenie terenu oraz określając sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, wyważono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Obszar objęty planem miejscowym jest już przeznaczony pod zabudowę w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan nie wyznacza więc nowych terenów budowlanych, a jedynie weryfikuje ustalenia dla istniejącego terenu inwestycyjnego.

W planie uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

1)kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - utrzymano istniejący układ drogowy;

2)lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - parametry dróg umożliwiają prowadzenie transportu zbiorowego;

3)zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów - parametry dróg umożliwiają lokalizację chodników i ścieżek rowerowych;

4)zaplanowanie lokalizacji zabudowy na obszarze w najwyższym stopniu do tego przygotowanym, z dostępem do sieci komunikacyjnej, wyposażonym w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz sieci i rządzenia telekomunikacyjne, adekwatne dla nowej, planowanej zabudowy.

Plan miejscowy jest zgodny z wynikami "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Mściwojów", przyjętej Uchwałą Nr XXII.144.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia  12 grudnia 2016 r., która zakłada dokończenie procedury planistycznej i uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz.

Wszystkie inwestycje z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej w obszarze objętym planem miejscowym były już zaplanowane w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz zatwierdzony uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007r.

Procedowana zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz nie wprowadza w najbliższym czasie żadnych nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy (nie przewiduje realizacji nowych dróg, ani sieci infrastruktury technicznej), ustalenia planu pozwalają na indywidualne rozwiązana w zakresie uzbrojenia wod.- kan. Natomiast przewiduje wzrost dochodów gminy w wyniku uchwalenia planu wynikających z  podatków od nieruchomości, podatku od budowli i budynków oraz ewentualnie opłaty adiacenckie. Ocena efektywności przedsięwzięcia w okresie  10 lat funkcjonowania planu wynosi od + 52 616,94 zł  do + 356 589,78 zł.

W związku z powyższym ustalenia planu miejscowego wpłyną pozytywnie na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Plan miejscowy dotyczy zagadnień określonych w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) i ustala m.in. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Przyjęte rozwiązania projektowe zapewnią możliwość zagospodarowania obszaru objętego planem, zgodnie z wymogami ładu przestrzennego.

Plan miejscowy został sporządzony z zachowaniem wymogów proceduralnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.).

W ramach procedury sporządzania planu miejscowego kolejno:

1)Rada Gminy Mściwojów podjęła Uchwałę Nr XXXIX.256.2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz;

2)zawiadomiono na piśmie o podjęciu ww. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego;

3)Wójt Gminy Mściwojów ogłosił w miejscowej prasie  Nowej Gazecie Jaworskiej w dniu  11 marca 2015 r. oraz wysłał zawiadomienia pisemne pismem IP6721.1.8.2015 z dnia 9.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu;

4)termin składania wniosków minął dnia 10 kwietnia 2015 r.  Do planu wpłynęło w ustawowym terminie 13 wniosków od organów opiniujących i uzgadniających;

5)Wszystkie wnioski,  zostały rozpatrzone. Wnioski zostaną uwzględnione na etapie sporządzania projektu planu. Nie wpłynęły natomiast żadne wnioski od osób fizycznych;

6)sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

7)uzyskano opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu planu miejscowego;

8)wprowadzono do projektu planu miejscowego korekty wynikające z uzyskanej opinii GKUA;

9)dokonano uzgodnień projektu planu miejscowego i uzyskano opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego;

10)wprowadzono do projektu planu miejscowego korekty wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

11)ogłoszono o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu i wyłożono projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 10 grudnia 2015r. do dnia  31 grudnia 2015r., zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w dniu 28 grudnia 2015r.;

12)wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego do dnia 27 stycznia 2016 r. (do projektu planu uwagi nie wpłynęły);

13)ponownie dokonano uzgodnień projektu planu miejscowego i uzyskano opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego z uwagi na wprowadzone zmiany w tekście uchwały;

14)ponownie ogłoszono o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu i wyłożono projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 21 września 2016r. do dnia  12 października 2016 r., zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w dniu 12 października 2016r.;

15)wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego do dnia 26 października 2016 r. (do projektu planu uwagi nie wpłynęły);

16)w miesiącu listopadzie 2016r. przedstawiono Radzie Gminy Mściwojów do uchwalenia projekt planu miejscowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) uzyskano wymagane ww. ustawą uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie tej ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze zaopiniowali projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiono Radzie Gminy Mściwojów projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz.

Plan miejscowy po uchwaleniu będzie stanowił należytą podstawę formalną i merytoryczną do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze.

Wójt Gminy
Mariusz Foryś