W sprawie:
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Data uchwały:
2017-03-24

Numer uchwały:
XXVI.162.2017

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 1497, data publikacji - 29.03.2017


Uchwała Nr XXVI.162.2017
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Mściwojów klas publicznego gimnazjum oraz granice obwodu klas publicznego gimnazjum od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Marcinowicach, Marcinowice 57  włącza się do Szkoły Podstawowej w Snowidzy, Snowidza 91A na następujących  warunkach:

1) Szkoła Podstawowa w Snowidzy rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Snowidzy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Marcinowicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.162.2017
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 24 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych  prowadzonego przez Gminę Mściwojów , a także  granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

L.p.

 

Nazwa szkoły

 

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

Granice obwodu szkoły na :

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Snowidza 91A

59-407 Mściwojów

Marcinowice 57

59-407 Mściwojów

Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, Mściwojów, Snowidza

Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, Mściwojów, Snowidza

2.

Szkoła Podstawowa w Targoszynie

Targoszyn 51

59-407 Mściwojów

Drzymałowice, Luboradz, Marcinowice, Niedaszów, Siekierzyce, Targoszyn, Zimnik

Drzymałowice, Luboradz, Marcinowice, Niedaszów, Siekierzyce, Targoszyn, Zimnik

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.162.2017
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 24 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Mściwojów klas publicznego gimnazjum oraz granice obwodu klas publicznego gimnazjum od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

L.p.

 

Nazwa szkoły

 

Adres siedziby szkoły podstawowej do której włączono gimnazjum

 

Granice obwodu szkoły na :

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Klasy Publicznego Gimnazjum im. Wł. S. Reymonta w Marcinowicach

Snowidza  91A

59-407 Mściwojów

Marcinowice 57

59-407 Mściwojów

Obszar całej gminy, w tym sołectwa :

Barycz, Drzymałowice,, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik

Obszar całej gminy, w tym sołectwa :

Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik


 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.162.2017
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 24 marca 2017 r.

Planu sieci  publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów  od dnia 1 września 2019 r.

 

L.p.

 

Nazwa szkoły

 

Adres siedziby

 

Projekt granic obwodu szkoły od 1 września 2019r.

1.

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Snowidza 91A

59-407 Mściwojów

Sołectwa :

Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, Mściwojów, Snowidza

2.

Szkoła Podstawowa w Targoszynie

Targoszyn 51

59-407 Mściwojów

Sołectwa :

Drzymałowice, Luboradz, Marcinowice, Niedaszów, Siekierzyce, Targoszyn, Zimnik

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI.162.2017

Rady Gminy Mściwojów z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie edukacji szkolnej, stosownie do  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);  Rada Gminy Mściwojów w dniu  28 lutego 2017 r. podjęła  uchwałę Nr XXV.158. 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz przez organizacje związkowe, o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1881).

Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Mściwojów, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., powinna podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych   i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała szczegółowo określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów,  a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Mściwojów klasy drugiej i trzeciej dotychczasowego  publicznego gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018  oraz klasy trzeciej dotychczasowego  publicznego gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych w ośmioletniej szkole  podstawowej oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Mściwojów, marzec 2017 r.