Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza

   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Mściwojów zespołu pałacowo parkowego z zabudowaniami folwarcznymi, wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej nr LE1J/00020133/1, prowadzonej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze, położoną w obrębie miejscowości Targoszyn, gmina Mściwojów, w granicach działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi:

  1. nr 392/20 o powierzchni 10,1506 ha, zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym (powierzchnia użytkowa pałacu 1.375,1 m2, powierzchnia parku 9,9421 ha). Cena wywoławcza 3.200.000,00 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) Wadium 320.000,00 zł. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn określone jest jako teren zabytkowego istniejącego parku wraz z pałacem (1ZP). Na nieruchomości ustanowiona jest służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę na rzecz każdoczesnych właścicieli sąsiedniej działki nr 392/3. 
  2. nr 392/18 o powierzchni 0,1001 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącym część dawnych zabudowań folwarcznych (powierzchnia użytkowa 535,4 m2). Cena wywoławcza 82.000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)Wadium 8.200,00 zł.
  3. nr 392/15 o powierzchni 0,1619 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącym część dawnych zabudowań folwarcznych (powierzchnia użytkowa 561,0 m2). Cena wywoławcza 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)Wadium 8.600,00 zł. 
  4. nr 392/13 o powierzchni 0,4403 ha, zabudowanej budynkami gospodarczo-użytkowymi, stanowiącymi część dawnych zabudowań folwarcznych (łączna powierzchnia użytkowa 2470,2m2). Cena wywoławcza 431.000,00 zł(czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100) Wadium 43.100,00 zł. Część działki (dwa boksy garażowe) do chwili sprzedaży objęta umowami najmu na rzecz osób trzecich.

   Przeznaczenie działek, o których mowa w pkt 2 - 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn określone jest jako zabudowa zagrodowa - do zachowania (17RM).

    Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn uchwalonym uchwałą nr IV/22/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 85, poz.973).

   Bezpośredni dostęp do wszystkich działek poprzez gminny układ komunikacyjny.

Zespół pałacowy: pałac, oficyna mieszkalna, 2 oficyny gospodarcze położone na działkach o numerze ewidencyjnym 392/13, 392/20, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A/588/L  z dnia 14 kwietnia 1981 r.; oraz park położony na działkach 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/20 wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A/558/L  z dnia 05 maja 1981 r., podlegają ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz.U. z 2014 roku, poz.1446); a nabywca zobowiązany jest do użytkowania zabytku zgodnie z przepisami w/w ustawy.

   Prowadzenie wszelkich prac przy zabytkach wpisanych do rejestru, a także dokonywanie jego podziału, zmiana jego przeznaczenia lub sposobu korzystania z tego zabytku oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Nieruchomość poza ustanowioną służebnością gruntową oraz najmem jest wolna w pozostałym zakresie od wszelkich długów i obciążeń.

   Od ceny nieruchomości (dla poszczególnej działki) osiągniętej w wyniku przetargu zostanie udzielona bonifikata w wysokości 40%. Sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.1221 z późn.zm.).

   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej dla poszczególnych działek, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

   Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium, na każdą działkę oddzielnie, w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

   Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz.2278).

  Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz.9.00 (działka nr 392/20), godz.10.30 (działka nr 392/18),  godz.11.30 (działka nr 392/15), godz.12.30 (działka nr 392/13), w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/   i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.

   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.