W sprawie:
zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018

Data zarządzenia:
2018-02-08

Numer zarządzenia:
0050.15.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-02-08


Zarządzenie Nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.400,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.400,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł . Przenosi się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2018 między paragrafami w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r. , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.284.925,02 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.855.460,34 zł

2) dochody majątkowe 7.429.464,68 zł

2. wydatki budżetu gminy 21.559.139,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.744.845,40 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.814.293,62 zł.

3. Przychody budżetu gminy 107.00,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy 832.786,00 zł

5. Nadwyżka budżetu gminy 725.786,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia   

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 8 lutego 2018 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

 

 

Kultura fizyczna

50 000,00

5 400,00

55 400,00

 

92695

 

Pozostała działalność

50 000,00

5 400,00

55 400,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

5 400,00

5 400,00

Razem:

22 279 525,02

5 400,00

22 284 925,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 8 lutego 2018 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 590 220,02

0,00

6 590 220,02

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

208 500,00

0,00

208 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

- 2 000,00

4 000,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

2 000,00

2 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

187 000,00

5 400,00

192 400,00

 

92695

 

Pozostała działalność

186 000,00

5 400,00

191 400,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

63 000,00

- 3 000,00

60 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 000,00

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 2 400,00

600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

7 700,00

7 700,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

100,00

100,00

Razem:

21 553 739,02

5 400,00

21 559 139,02

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 8 lutego 2018 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2018

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

75 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

75 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

75 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 000,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

6 000,00

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

6 000,00

Razem:

81 000,00

Dotacje podmiotowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108 100,00

 

92116

 

Biblioteki

108 100,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

108 100,00

Razem:

108 100,00

Dotacje przedmiotowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

129 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

129 000,00

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

129 000,00

Razem:

129 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

144 700,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

144 700,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

44 700,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

100 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

113 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

75 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

8 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

60 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

60 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60 000,00

Razem:

317 700,00