W sprawie:
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mściwojów

Data zarządzenia:
2018-02-08

Numer zarządzenia:
0050.16.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-02-12


Zarządzenie Nr 0050.16.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mściwojów o treści jak  w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie: Nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego  2018 r.

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś