W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2018

Data zarządzenia:
2018-02-28

Numer zarządzenia:
0050.24.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-02-28


Zarządzenie Nr 0050.24.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2018 między paragrafami w ramach jednego działu:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 810 220,02

0,00

6 810 220,02

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 588 400,00

52,00

3 588 452,00

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

0,00

52,00

52,00

 

80110

 

Gimnazja

1 166 100,00

864,00

1 166 964,00

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

0,00

864,00

864,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

208 500,00

- 916,00

207 584,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 000,00

- 916,00

8 084,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 449 265,01

0,00

1 449 265,01

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 600,00

100,00

15 700,00

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

0,00

100,00

100,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

942 900,01

- 100,00

942 800,01

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 400,00

- 100,00

7 300,00

Razem:

22 064 801,02

0,00

22 064 801,02

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 23.370.587,02 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.803.872,34 zł

2) dochody majątkowe 8.566.714,68 zł

2. wydatki budżetu gminy 22.064.801,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.777.007,40 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.287.793,62 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś