Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 i art.39 ust.1 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

 

 

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

 

II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będących własnością Gminy Mściwojów następujących nieruchomości:

1)    położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 506 o powierzchni 0,2491 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 65.000,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 5.000,00 zł.

2)    położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 507 o powierzchni 0,2309 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 65.000,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 5.000,00 zł.

Dla nieruchomości w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00016967/5. 

Przeznaczenie nieruchomości miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwojowe wsi Mściwojów (88MN). Ustala się sukcesywną linię zabudowy. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązującą linię zabudowy. Ustala się gabaryty projektowanej zabudowy: maksymalna dopuszczana wysokość – dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe. Dachy dwuspadowe symetryczne, usytuowane wzdłuż drogi powiatowej 1KD (Z1/2) – w układzie kalenicowym.  Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi Z (drogi powiatowej 1KD(Z1/2))

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą nr IV/18/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.962).

Dostęp do wszystkich działek bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2804D relacji Mściwojów – Niedaszów. W granicach działek (od strony drogi powiatowej) zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieć telefoniczna. Działki do chwili sprzedaży objęte dzierżawą na cele rolne. W pozostałym zakresie wyżej wymienione nieruchomości są wolne od innych długów i obciążeń.

Działki położone bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Mściwojów”.  

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej dla poszczególnych działek,z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium, na każdą działkę oddzielnie, w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 18 maja 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz.2278).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. o godz.9.00 (działka nr 506), godz.10.00 (działka nr 507),  w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.