W sprawie:
zmiany uchwały Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2018-04-27

mer uchwały:
XXXVIII.226.2018

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 2472, data publikacji - 09.05.2018


Uchwała Nr XXXVIII.226.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2017r. poz. 201 z późn. zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz.1892), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1821) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz.1785 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pkt 8 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje  nowe brzmienie:" 8. W SOŁECTWIE MARCINOWICE - SOŁTYS ŁUKASZ SIKORSKI"

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska