Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będących własnością Gminy Mściwojów następujących nieruchomości:

1.położonej w obrębie Targoszyn w granicach niezabudowanej działki nr 143/34 o powierzchni 0,1101 ha, Cena wywoławczawynosi 37.000,00 zł plus podatek VAT 23%.
Wadiumwynosi 3.000,00 zł.

2.położonej w obrębie Targoszyn w granicach niezabudowanej działki nr 143/35 o powierzchni 0,0926 ha, Cena wywoławczawynosi 37.000,00 zł plus podatek VAT 23%.
Wadiumwynosi 3.000,00 zł.

3.położonej w obrębie Targoszyn w granicach niezabudowanej działki nr 143/36 o powierzchni 0,0920 ha, Cena wywoławczawynosi 37.000,00 zł plus podatek VAT 23%.
Wadiumwynosi 3.000,00 zł.

4.położonej w obrębie Targoszyn w granicach niezabudowanej działki nr 143/37 o powierzchni 0,1728ha, Cena wywoławczawynosi 49.000,00 zł plus podatek VAT 23%.
Wadiumwynosi 4.000,00 zł.

Dla nieruchomości w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00012142/8. 

Przeznaczenie nieruchomości miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn określone jest jako projektowany i istniejący teren zabudowy jednorodzinnej - 2MN. Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów oraz lokalizację nowych obiektów. Dla nowoprojektowanej zabudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy na 5 m od linii rozgraniczającej - jak na rysunku planu. Obsługa komunikacyjna: dla terenu 2 MN, z dróg 1 KDZ i 10 KDD. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn uchwalonym uchwałą nr IV/22/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 85, poz.973).

Dostęp do działek nr 143/34, 143/35 143/36 od strony drogi powiatowej nr 2803D relacji Targoszyn - Drzymałowice. Dostęp do działki nr 143/37 od strony wewnętrznej drogi gminnej.

Wyżej wymienione nieruchomości są wolne od długów i obciążeń.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej dla poszczególnych działek,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium, na każdą działkę oddzielnie, w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 26 lipca 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz.2278).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. o godz.9.00 (działka nr 143/34), godz.10.00 (działka nr 143/35), godz.11.00 (działka nr 143/36),  godz.12.00 (działka nr 143/37) w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro),

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/   i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.