Mściwojów, dnia 20.07.2018 r.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
 dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mściwojów.

 

I. Przebieg konsultacji

Wójt Gminy Mściwojów zarządzeniem nr 0050.61.2018 z dnia 29 czerwca 2018r ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów.
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców w sprawie w/w projektu uchwały.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 4 lipca 2018r do dnia 18 lipca 2018r. na obszarze Gminy Mściwojów.
Konsultowany projekt w/w uchwały został upubliczniony w  dniu 4 lipca 2018r poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy www.msciwojow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów www.bip.msciwojow.pl, na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Mściwojów oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zebrania opinii, uwag i wniosków, które można było składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów, lub w formie elektronicznej na adres ug@msciwojow.pl.

II. Wynik konsultacji społecznych

W terminie przeprowadzanych konsultacji społecznych nie odnotowano wpływu żadnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.

 Protokół sporządziła:
Ewa Nowicka
Insp. ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, działalności gospodarczej i p.poż