W sprawie:
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów

Data uchwały:
2018-08-03

Numer uchwały:
XLI.240.2018

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Uchwała Nr XLI.240.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 3, art 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Mściwojów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w ilości 15,

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w ilości 11,

3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w ilości 15,

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Mściwojów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w ilości 6,

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w ilości 3,

3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w ilości 5,

§ 3. 1. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy:

1) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20m od obiektów chronionych;

2) Przez obiekty chronione rozumie się:

a) szkoły wszystkich typów oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze,

b) obiekty sakralne należące do kościołów wszystkich wyznań,

c) zakłady opieki zdrowotnej,

d) ośrodki i poradnie leczenia uzależnień.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

3. Zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu. 

§ 4. Dopuszcza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie wiejskich boisk sportowych w czasie imprez w przypadku wydania jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/166/2001 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Mściwojów oraz uchwała nr XIII/63/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2004r w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mściwojów


Gabriela Męczyńska


 

uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) rada gminy upoważniona jest do określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nowelizacja ustawy, obowiązująca od 9 marca 2018 r., nakłada ponadto na gminę obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a nie jak dotychczas limitu punktów sprzedaży. Limit zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa, które do tej pory nie wchodziły w jego zakres.

Niniejsza uchwała ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przy ustaleniu maksymalnych liczb zezwoleń uwzględniono wszystkie rodzaje napojów alkoholowych tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
i powyżej 18% zawartości alkoholu. Wzięto pod uwagę liczbę funkcjonujących w gminie punktów sprzedaży oraz liczbę dotąd wydanych zezwoleń.