W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
XLII.243.2018

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Uchwała Nr XLII.243.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 3. art 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI.240.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów skreśla się § 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mściwojów


Gabriela Męczyńska

uzasadnienie

Działając na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 310), Rada Gminy Mściwojów w dniu 3 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr XLI.240.2018. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mściwojów. W odniesieniu do § 4 w/w uchwały, który dopuszcza odstępstwo od spożywania napojów alkoholowych na terenie wiejskich boisk sportowych w czasie imprez na podstawie zezwoleń jednorazowych Rada Gminy Mściwojów taką regulacją wykroczyła poza kompetencje wynikające z art. 14 ust. 2b u.w.t.p.a. który stanowi, że rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określnym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przepis ten przede wszystkim odnosi się tylko do zakazu spożywania,a nie do sytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Natomiast zgodnie z art. 181 u.w.t.p.a. który reguluję kwestie zezwoleń jednorazowych ustawodawca nie uzależnił możliwości uzyskania takiego zezwolenia od oceny zgodności lokalizacji miejsca sprzedaży napojów alkoholowych z postanowieniami uchwały rady gminy. W związku z tym określenie w uchwale lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń jednorazowych jest niewłaściwe.

W związku z powyższym, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedstawionej formie.