W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
XLIII.249.2018

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Uchwała Nr XLIII.249.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) w związku z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017 r., poz.2222 z późn.zm.),  po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jaworskiego,Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Mściwojów zalicza się do kategorii dróg gminnych, tj.:

1) drogi położonej w obrębie Siekierzyce w granicach działek nr 122dr, 107/2dr (część), 123dr oraz w ciągu przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 137 relacji Jawor – Borów; zlokalizowanej na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 373(wjazd/wyjazd) a linią kolejową nr 137 Katowice – Legnica,  długość drogi 1120 mb,

2) drogi położonej w obrębie Siekierzyce w granicach działek nr 121dr, 120dr oraz w ciągu przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 137 relacji Jawor – Borów; zlokalizowanej na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 373 (wjazd/wyjazd) a linią kolejową nr 137 Katowice – Legnica, długość drogi 1140 mb,

3) drogi położonej w obrębie Siekierzyce w granicach działek nr 112dr, 113dr, 119dr oraz w ciągu przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 137 relacji Jawor – Borów; zlokalizowanej na odcinku pomiędzy drogą w ciągu działki nr 121dr obręb Siekierzyce (wjazd/wyjazd) a linią kolejową nr 137 Katowice – Legnica, długość drogi 1270 mb,

4) drogi położonej w obrębie Siekierzyce w granicach działek nr 111/2dr, 111/3dr oraz w ciągu przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 137 relacji Jawor – Borów; zlokalizowanej na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 373 (wjazd/wyjazd), długość drogi 960 mb,

5) drogi położonej w obrębie Niedaszów w granicach działek nr 206dr, 189dr (część), 207dr oraz w ciągu przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 137 relacji Katowice - Legnica; zlokalizowanej na odcinku pomiędzy drogą wewnętrzną w ciągu działki nr 188dr (wjazd/wyjazd) a linią kolejową nr 137 Katowice – Legnica, długość drogi 580 mb.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Stosownie więc do art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017 r., poz.2222 z późn.zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Z kolei do art.7 ust.1 cytowanej wyżej ustawy, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.