W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
XLIII.250.2018

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r, po  jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Uchwała Nr XLIII.250.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 15 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII.106.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 2 punkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal ”.

2. W §1 ust. 2 punkt 5) otrzymuje brzmienie: „5) odpady zmieszane - frakcja pozostała po wydzieleniu z ogólnej masy odpadów komunalnych odpadów surowcowych”.

3. W §1 ust. 2 dopisuje się pkt. 8, który otrzymuje brzmienie: „8) pojemniki ogólnodostępne - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, do których mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Właściciele nieruchomości deklarujący segregację odpadów komunalnych są zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie swojej nieruchomości w pojemnikach lub workach wymienionych w §8 ust. 1 pkt. 1-3 z podziałem na frakcje:

1) frakcja sucha obejmująca odpady wymienione w §2 ust. 2 lit. c-e, przy czym papier wymieniony w lit. a,  szkło wymienione w lit. b oraz  odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone wymienione w lit. f należy gromadzić w osobnym worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie gminy albo przekazać do PSZOK.

2) frakcja mokra nie obejmująca frakcji odpadów wymienionych w §2 ust. 2 lit. f

3) pozostałe odpady komunalne zmieszane i nie dające się wyselekcjonować, w tym popiół.”

5. W §3 pkt. 1 dopisuje się lit c która otrzymuje brzmienie: „odpady opakowaniowe szklane - w osobnym pojemniku lub worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie gminy”.

6. W §3 pkt. 1 dopisuje się lit. d która otrzymuje brzmienie: „papier - w osobnym pojemniku lub worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie gminy”.

7. W §3 pkt. 1 dopisuje się lit e która otrzymuje brzmienie: „odpady "bio" - w kompostownikach, w biogazowniach rolniczych lub do pojemników ogólnodostępnych ".

8. W §3 pkt. 2 dopisuje się lit c, która otrzymuje brzmienie: " papier w - osobnym pojemniku lub worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie gminy."

9. W §3 pkt. 2 dopisuje się lit d która otrzymuje brzmienie: „odpady opakowaniowe szklane - w osobnym pojemniku lub worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie gminy”.

10. W §3 pkt. 2 dopisuje się lit e która otrzymuje brzmienie: „odpady "bio" - w kompostownikach, w biogazowniach rolniczych lub do pojemników ogólnodostępnych".

11. W §3 pkt. 3 dopisuje się lit c, która otrzymuje brzmienie odpady opakowaniowe szklane - w osobnym pojemniku lub worku”.

12. W §3 pkt. 3 dopisuje się lit d, która otrzymuje brzmienie odpady "bio"- w kompostownikach, w biogazowniach rolniczych lub do pojemników ogólnodostępnych ".

13. W §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach i  oznaczone odpowiednim napisem:

1) w kolorze zielonym oznaczony napisem "SZKŁO", z przeznaczeniem na opakowania szklane,

2) w kolorze niebieskim oznaczony napisem "PAPIER", z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

3) w kolorze żółtym oznaczony napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4) w kolorze czarnym lub metalowym (pojemnik cynkowy) oznaczony napisem "ZMIESZANE", z przeznaczeniem na niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne,

5) w kolorze brązowym oznaczonym napisem "BIO", z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.".

14. W  §6 skreśla się ust.4.

15. W §8 ust. 1 pkt. 1 lit c otrzymuje brzmienie: „pojemniki na odpady opakowaniowe szklane o pojemności 1100l - w miejscach ogólnodostępnych lub worki o pojemności min. 60l".

16. W §8 ust. 1 pkt. 1 dopisuje się literę d, która otrzymuje brzmienie: „d) pojemniki na papier o pojemności min.1100l - w miejscach ogólnodostępnych lub worki o pojemności min.60l".

17. W §8 ust. 1 pkt. 1 dopisuje się literę e, która otrzymuje brzmienie: „e) pojemniki na odpady "bio" o pojemności min. 110l - w miejscach ogólnodostępnych lub worek o pojemności min.60l".

18. W §8 ust. 1 pkt. 1 dopisuje się literę f która otrzymuje brzmienie: „f) kompostownik na odpady zielone o pojemności min.110l".

19. W §8 ust. 1 pkt. 2 lit c otrzymuje brzmienie: „c) pojemniki na odpady opakowaniowe szklane o pojemności 1100l - w miejscach ogólnodostępnych lub worki o pojemności min. 60l".

20. W §8 ust. 1 pkt. 2 dopisuje się literę d, która otrzymuje brzmienie: "d) pojemniki na papier o pojemności min.1100l - w miejscach ogólnodostępnych lub worki o pojemności min.60l".

21. W §8 ust. 1 pkt. 2 dopisuje się literę e która otrzymuje brzmienie: „e) pojemniki na odpady "bio" o pojemności min. 110l - w miejscach ogólnodostępnych lub worek o pojemności min.60l".

22. W §8 ust. 1 pkt. 2 dopisuje się literę f która otrzymuje brzmienie: „f) kompostownik na odpady zielone o pojemności min.110l".

23. W §8 ust. 1 pkt. 3 lit c otrzymuje brzmienie: „c) pojemniki na odpady opakowaniowe szklane o pojemności 1100l - w miejscach ogólnodostępnych lub worki o pojemności min. 60l".

24. W §8 ust. 1 pkt. 3 dopisuje się literę d, która otrzymuje brzmienie: "d) pojemniki na papier o pojemności min.1100l - w miejscach ogólnodostępnych lub worki o pojemności min.60l.”.

25. W §8 ust. 1 pkt. 3 dopisuje się literę e która otrzymuje brzmienie: „e) pojemniki na odpady "bio" o pojemności min. 110l - w miejscach ogólnodostępnych lub worek o pojemności min.60l".

26. W §8 ust. 1 pkt. 3 dopisuje się literę f która otrzymuje brzmienie: „f) kompostownik na odpady zielone o pojemności min.110l".

27. W §13 ust. 1 dopisuje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:„3) dla selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw."bio") - nie rzadziej niż na 2 tygodnie”.

28. W §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2) Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych opakowań szklanych i papieru powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r, po  jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

uzasadnienie

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Rada Gminy zobowiązana jest wnieść zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów. Rozporządzenie wprowadza w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) dla całego kraju. Wprowadzenie rozporządzenia wynika z niskiego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Rozporządzenie to wprowadza jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całego kraju, w podziale na cztery frakcje (szkło, papier w tym tektura, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów). Rozporządzenie określa również kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone frakcje odpadów komunalnych, a także sposób ich oznaczenia odpowiednimi napisami. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze w dniu 11 października 2018 r.