W sprawie:
Statutu Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2018-11-07

Numer uchwały:
XLIV.254.2018

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i stosuje się ją od kadencji organów wybranych w wyborach 21.10.2018r.


Uchwała Nr XLIV.254.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  Rada Gminy Mściwojów uchwala

STATUT GMINY MŚCIWOJÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Mściwojów,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy, uprawnienia jednostek do prowadzenia gospodarki finansowej oraz zasady uczestniczenia sołtysa w pracach rady gminy

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Mściwojów i jej komisji oraz zasady działania klubu radnych

4) tryb pracy Wójta Gminy Mściwojów,

5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§ 2. Użyte w Statucie wyrażenia w różnej liczbie i przypadku, oznaczają:

1) Statut - Statut Gminy Mściwojów,

2) Gmina - Gmina Mściwojów,

3) Wójt - Wójt Gminy Mściwojów,

4) Rada - Rada Gminy Mściwojów,

5) Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów,

6) Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mściwojów,

7) Radny - Radny Gminy Mściwojów,

8) Komisja - Komisje Rady Gminy Mściwojów,

9) Komisja Rewizyjna - Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mściwojów,

10) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mściwojów.

Rozdział 2.
Gmina

§ 3. Mieszkańcy Gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

§ 4. 1. Gmina położona jest w powiecie jaworskim, w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar 71,83 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. Wspólnotę samorządową Gminy tworzą mieszkańcy sołectw: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów z przysiółkiem Rybno, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn i Zimnik.

§ 5. 1. Gmina posiada swój herb ustanowiony odrębną uchwałą Rady Gminy,

2. Herbem Gminy jest tarcza, której krój nawiązuje do kroju tarczy zwanej staro-francuską. Pole tarczy szachowane siedmiorzędowe w osiem cegieł czerwonych i srebrnych. W polu tarczy w obu narożach i po obu bokach – w dół tarczy, dwie gałązki winorośli barwy zielonej o dwóch liściach i jednej kiści winogrona barwy błękitu – każda.

3. Flaga gminy składa się z dwóch stref. Strefa dolna to kwadraty tworzące szachowane pole w barwie kwadratów srebrnych i czerwonych. Strefa górna to zielona płachta tej samej szerokości /wysokości/ co część szachowana.

4. Insygnia podlegają ochronie prawnej, a ich rozpowszechnianie wymaga zgody Wójta.

5. Gmina posługuje się pieczęcią metalową tłoczoną, okrągłą, zawierającą po środku herb, a w otoku napis: "Gmina Mściwojów".

§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Mściwojów, nieruchomość pod numerem Mściwojów 43.

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców we wszystkich formach i sferach zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji organów gminy oraz dbałość o stały rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

2. Wykonanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 8. 1. Dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy przyznaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy.

2. Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy, określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 9. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych działają na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek udzielonego im przez Wójta.

4. Jednostki organizacyjne działają według wewnętrznych statutów, zatwierdzonych przez Radę.

5. Wykaz jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy.

§ 10. 1. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada, w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatywa utworzenia jednostki pomocniczej należy do organu Gminy lub do co najmniej 15 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy, zamieszkujących na obszarze, który ta jednostka ma obejmować;

2) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej;

3) utworzenie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami - zasady i tryb konsultacji określa Rada odrębną uchwałą;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.

3. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Rada może wyodrębnić w budżecie gminy środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

3. Obsługę finansowo-księgową jednostek pomocniczych prowadzi Urząd Gminy.

4. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawują organy gminy, na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12. 1. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej (sołtys) może uczestniczyć w pracach Rady (bez prawa udziału w głosowaniu):

1) brać udział w sesjach Rady i pracach komisji;

2) wypowiadać się w sprawach dotyczących sołectwa;

3) zgłaszać Radzie sprawy dotyczące sołectwa a wymagające przez nią rozstrzygnięcia.

Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy organów Gminy.

§ 13. 1. Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem stałych i doraźnych komisji.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 14. 1. Przewodniczący kieruje pracami Rady:

1) zwołuje sesje Rady oraz ustala porządek obrad,

2) przewodniczy obradom Rady,

3) czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady i jej Komisji,

4) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom innych organów i instytucji skierowanym do Rady,

5) organizuje współpracę między Komisjami, koordynuje ich działania oraz może im zlecić rozpatrzenie określonych spraw z jednoczesnym wyznaczeniem terminu ich załatwienia,

6) udziela Radnym niezbędnej pomocy w ich pracy.

2. Przewodniczący wykonuje swoje zadania przy pomocy Wiceprzewodniczących.

3. Rada, odrębną uchwałą, określa liczbę Wiceprzewodniczących.

§ 15. 1. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego i podczas jego nieobecności.

Rozdział 5.
Tryb pracy Rady

Sesje

§ 16. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje – zawierające samo zobowiązanie do określonego postępowania,

3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 17. Roczny plan pracy Rady przygotowuje Przewodniczący Rady przy współudziale przewodniczących stałych komisji i przedstawia go Radzie do zaakceptowania nie później jak na pierwszej sesji danego roku.

Przygotowanie sesji. Obrady.

§ 18. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący za wyjątkiem pierwszej sesji po wyborach, którą zwołuje podmiot wskazany w ustawie.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

4. Termin, o jakim mowa w ust. 3 rozpoczyna bieg od dnia wysłania powiadomień o sesji.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach sesje zwołuje się bez zachowania terminu określonego w ust. 3.

6. Zawiadomienie, projekty uchwał, sprawozdania i inne materiały przekazywane są radnym drogą elektroniczną. Materiały dostępne są za pośrednictwem platformy internetowej e-Sesja obsługującej elektroniczny obieg dokumentów Rady. Logowanie do platformy, o której mowa w zdaniu poprzednim, odbywa się poprzez wprowadzenie przydzielonego radnemu indywidualnego identyfikatora i hasła.

7. Za pomocą smsów lub w inny uzgodniony z radnym sposób przesyła się informację o umieszczeniu materiałów i ich dostępie na platformie, o której mowa w ust.6.

8. Udostępnienie radnym zawiadomienia, projektów uchwał oraz innych niezbędnych materiałów w sposób określony w ust. 6 i 7 w terminach określonych w ust. 3 i 5 jest równoznaczne ze skutecznym doręczeniem.

9. W przypadku braku możliwości dostarczenia radnym zawiadomień, projektów uchwał i innych niezbędnych materiałów w sposób określony w ust. 6 i 7, dostarczenie odbywa się w wersji papierowej za pośrednictwem kuriera, poczty lub innego operatora.

10. W przypadku pierwszej sesji w nowej kadencji zawiadomienia doręcza się radnym w sposób określony w ust. 9.

11. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy, najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji.

§ 19. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej, organizacyjnej i prawnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 20. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 21. 1. Sesja odbywa się na jednym lub kilku posiedzeniach.

2. Powodem odbycia kolejnego posiedzenia może być niewyczerpanie porządku obrad sesji. Ogłoszenie następnego posiedzenia odbywa się wówczas z pominięciem przepisów o zwołaniu sesji. Termin następnego posiedzenia ogłasza Przewodniczący.

§ 22. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu (kworum).

2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący kontynuuje obrady.

3. Uchwały podjęte do momentu przerwania obrad z powodu braku kworum zachowują swą moc.

§ 23. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

§ 24. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: “Otwieram (nr kolejny sesji) sesję Rady Gminy Mściwojów”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 25. 1. Porządek obrad może być zmieniony wolą Rady w przypadku, gdy za taką potrzebą opowie się bezwzględna większość ustawowego składu Rady.

2. Po dokonaniu ewentualnych zmian Przewodniczący w toku trwania sesji realizuje jej porządek.

3. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić Radny lub Wójt.

§ 26. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) otwarcie sesji;

2) stwierdzenie kworum (prawomocności obrad);

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

4) sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

6) sprawy różne, wolne wnioski i informacje;

7) zamknięcie sesji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 pkt 4, składa Wójt lub osoba przez niego wyznaczona. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z obrad sesji.

§ 27. 1. Radni mogą składać interpelacje i zapytania na piśmie przewodniczącemu rady przed lub po sesji, a także w okresie pomiędzy sesjami w godzinach pracy Urzędu Gminy Mściwojów pracownikowi ds. obsługi rady, które przyjmuje je na mocy polecenia służbowego od przewodniczącego Rady.

2. Prowadzi się rejestr interpelacji, zapytań i odpowiedzi na nie. W rejestrze powinny być zawarte dokładne informacje o terminach i sposobie załatwienia.

§ 28. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością, w sprawach dotyczących omawianego punktu porządku obrad.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego. Radny musi swoją wypowiedź konkludować wnioskiem.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Radny może złożyć swoje stanowisko na piśmie do protokołu sesji.

6. Wnioski w sprawach formalnych stanowią wnioski dotyczące:

1) przerwania i odroczenia sesji, z podaniem jej terminu,

2) głosowania bez dyskusji,

3) przesunięcia dyskusji i głosowania nad projektem uchwały na następną sesję,

4) przekazania wnioskodawcy projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia, bez poddawania projektu pod głosowanie,

5) poddania pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości,

6) zmiany porządku obrad,

7) ograniczenia czasu wystąpień, oprócz wystąpień Przewodniczącego, Wójta, przedstawiciela inicjatorów projektu uchwały,

8) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

9) zarządzenia przerwy,

10) stwierdzenia kworum,

7. Wnioski w sprawach formalnych głosuje się bezpośrednio po ich zgłoszeniu, w trybie głosowania jawnego.

8. Przewodniczący może czynić Radnym lub osobom zaproszonym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a jeżeli to nie skutkuje może odebrać mu głos.

9. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 29. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

§ 30. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję, w razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić Radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 31. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: “Zamykam ... (nr sesji) sesję Rady Gminy Mściwojów”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 32. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

§ 33. 1. Z każdej sesji sporządza się protokół będący urzędowym zapisem przebiegu obrad.

2. Protokół z sesji Rady powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4) ustalony porządek obrad;

5) przebieg obrad, na który składają się:

a) uzasadnienia inicjatorów do projektów uchwał,

b) opinie merytorycznych komisji do projektów uchwał,

c) treść zgłoszonych, jak i przyjętych wniosków,

d) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw” i “wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

e) odnotowanie faktu złożenia przez Radnego na piśmie, do protokołu sesji, zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem, odnoszącego się do głosowanych uchwał,

6) numery i tytuły podjętych uchwał,

7) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

3. Do protokołu załącza się oryginały podjętych przez Radę uchwał, protokoły komisji skrutacyjnej, listę obecności Radnych na sesji, wykaz głosowań zawierający określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się "za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, był "przeciw" czy "wstrzymał" się do głosu oraz inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.

§ 34. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbywa się w ten sposób, że jeśli nie zgłoszono do niego zastrzeżeń i poprawek, to protokół uważa się za przyjęty. W przypadku wniesienia zastrzeżeń i poprawek o ich przyjęciu lub odrzuceniu decyduje Rada.

2. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał doręcza się tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonego działania.

§ 35. Zgłoszenie do uczestnictwa w debacie nad raportem o stanie gminy, o którym mowa w art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym przyjmowane są od dnia, w którym zwołano sesję, na której będzie podejmowana uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok poprzedni.

Uchwały

§ 36. 1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały.

2. Uchwały Rady mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrywania sprawozdań lub informacji z prac Wójta odnotowanych w protokole sesji. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje w formie uchwały, apele oraz oświadczenia.

3. W sprawach dotyczących obrad, Rada podejmuje postanowienia porządkowe.

§ 37. 1. Uchwała Rady powinna określać w szczególności:

1) numer, datę uchwalenia i tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) określenie przedmiotu uchwały,

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

6) podpis Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących.

2. Uchwały opatruje się numerem sesji/cyfry rzymskie/następnie numerem uchwały/cyfry arabskie/ wg kolejności jej podjęcia i cyframi roku.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

4. Uchwały przekazuje się Wójtowi do realizacji.

5. Przewodniczący prostuje oczywiste błędy językowe i rachunkowe zawarte w uchwałach, nie podlegających publikacji w dzienniku urzędowym, o czym informuje Radę na najbliższej sesji.

§ 38. 1. Przewodniczący podpisuje uchwały niezwłocznie po ich uchwaleniu.

2. Uchwały Rady podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W przypadkach określonych prawem uchwały ogłasza się w dzienniku urzędowym oraz podaje do wiadomości w sposób prawem przewidziany.

Inicjatywa uchwałodawcza

§ 39. 1. Inicjatywę uchwałodawczą, z zastrzeżeniem ust. 2, posiadają:

1) Wójt,

2) Komisje,

3) Kluby Radnych,

4) co najmniej 5-ciu radnych,

2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza uregulowana jest w odrębnej uchwale Rady Gminy.

3. Projekty uchwał wnioskodawca przekazuje Przewodniczącemu wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały, a w razie konieczności określa skutki finansowe wynikające z ewentualnego przyjęcia uchwały.

4. Wójt zapewni Radnym możliwość korzystania z obsługi urzędu niezbędnej do przygotowania projektu uchwały pod względem formalno-prawnym.

5. Projekty uchwał wnoszone przez wójta wymagają opinii właściwej komisji.

6. Do projektów uchwał wnoszonych z inicjatywy Komisji, klubów Radnych wymagana jest opinia Wójta, którą odczytuje się na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.

7. W sprawach nie cierpiących zwłoki projekt uchwały może być zgłoszony do porządku obrad bezpośrednio na sesji.

8. O włączeniu do porządku obrad, o którym mowa w ust.7 decydują radni w drodze głosowania bezwzględną większością ustawowego składu Rady.

Tryb głosowania

§ 40. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.

2. Przewodniczący przeprowadza głosowanie jawne, sumuje głosy, porównuje z ilością radnych obecnych w czasie głosowania i ogłasza jego wyniki bezpośrednio po głosowaniu.

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku na urządzeniu umożliwiającym sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

§ 41. 1. W przypadku, gdy nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 40 ust. 3 przeprowadza się głosowanie imienne.

2. Głosowanie imienne polega na tym, że każdy z radnych indywidualnie, po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego Rady publicznie dokonuje aktu głosowania (określa, czy jest za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu).

§ 42. 1. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.

2. Głosowanie przeprowadza, wybrana z grona Rady, Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.

4. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 43. 1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, to jest taki, którego przyjęcie wyklucza potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować, i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

§ 44. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych jednostek redakcyjnych uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. w przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust.2.

5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności Przewodniczący zarządza głosowanie za przyjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek do projektu uchwały.

7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

8. Poprawki oczywiste, jak na przykład sprostowanie oczywistego błędu lub tzw. literówek, przyjmuje się bez głosowania. Poprawki merytoryczne, ale niebudzące kontrowersji można przyjąć bez głosowania, przez tzw. aklamację.

§ 45. 1. Po przeprowadzeniu głosowania - na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem złożony przez co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady i tylko na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie - Rada może rozstrzygnąć o reasumpcji głosowania w sytuacji gdy:

a) część radnych nie brała udziału w głosowaniu, bo nie wróciła na salę obrad z przerwy lub też była poza salą obrad ze względu na pracę nad jakimś wnioskiem lub dokumentem,

b) nie wyjaśniono dostatecznie sposobu głosowania, w związku z czym niektórzy radni głosowali inaczej niż było to ich zamiarem,

c) wynik głosowania budzi wątpliwości, np. liczba głosów nie zgadza się z liczbą radnych uczestniczących w glosowaniu,

d) po przeprowadzeniu głosowania ujawniły się nowe fakty lub okoliczności, w świetle których inaczej przedstawiają się społeczne, gospodarcze i finansowe lub personalne konsekwencje przyjęcia uchwały,

e) pojawiło się nowe, lepsze rozwiązanie sprawy będącej przedmiotem uchwalonego projektu,

f) w przyjętej uchwale wykryto istotny błąd rzeczowy,

g) stwierdzono, że przyjęta uchwała narusza prawo i skierowanie jej do organu nadzoru grozi jej uchyleniem (orzeczeniem o nieważności uchwały),

h) w przypadku uchwał osobowych wybrany kandydat niezwłocznie zrezygnował z wyboru.

2. Wyniki głosowania imiennego i tajnego nie podlegają reasumpcji.

Rozdział 6.
Wspólne sesje

§ 46. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 47. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady jednostek biorących udział we wspólnej sesji, chyba że Radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przewodniczącego obrad wspólnej sesji Radni wybierają na początku wspólnej sesji.

3. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem, uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeśli to nie nastąpi, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące Rady, biorące udział we wspólnej sesji

Rozdział 7.
Komisje Rady

§ 48. Liczbę komisji stałych, ich skład osobowy ze wskazaniem przewodniczącego oraz przedmiot działania określa Rada w odrębnych uchwałach.

§ 49. 1. Komisje podlegają Radzie i zobowiązane są do przedłożenia rocznego planu pracy najpóźniej w terminie do 31 stycznia danego roku.

2. Komisje stałe podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań zgodnie z ich przedmiotem działania, umożliwiają radnym zapoznaie się z projektami uchwał Rady i wyrażenie swojego poglądu co do zaproponowanych rozwiązań, a organowi wykonawczemu zapoznanie się z merytoryczną opinią na temat przygotowanych uchwał.

3. Zakres działania doraźnych Komisji określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 50. 1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2. Realizacja postanowień zawartych w ust.1 następuje poprzez:

1) wspólne posiedzenia Komisji,

2) udostępnianie własnych opracowań i analiz.

§ 51. 1. Komisje obradują na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

§ 52. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w razie nieobecności Przewodniczącego komisji Zastępca Przewodniczącego, który:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,

2) zapewnia członkom Komisji otrzymanie w odpowiednim czasie materiałów,

3) reprezentuje Komisję w zakresie przedmiotu jej działalności wobec Rady.

2. W przypadkach wymagających zaopiniowania projektów uchwał, będących przedmiotem porządku sesji, mogą odbywać się wspólne posiedzenia wszystkich stałych Komisji zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Rady.

3. W trakcie wspólnych posiedzeń Komisji każda Komisja przeprowadza głosowania osobno.

4. Przewodniczący Rady nie bierze udziału w głosowaniu w trakcie zwołanych posiedzeń wspólnych komisji, jeżeli nie jest on członkiem którejś z nich.

5. Wspólne posiedzenie Komisji, zwołane na wspólny wniosek Przewodniczących Komisji, prowadzi jeden z Przewodniczących Komisji zwołujących posiedzenie.

§ 53. 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Protokół z obrad Komisji podpisuje przewodniczący prowadzący obrady i protokolant.

§ 54. 1. Rada odrębną uchwałą określa maksymalną liczbę członków Komisji.

2. Radny wchodzi w skład przynajmniej jednej Komisji stałej, lecz nie więcej niż w skład dwóch Komisji stałych.

3. Przed sesją Rady, na której ma nastąpić ustalenie składów osobowych Komisji, każdy Radny ma prawo wyrażenia woli uczestnictwa w składach osobowych Komisji. Wyrażenie woli następuje w formie pisemnej.

4. Ustalenie składu osobowego Komisji następuje w drodze wyboru.

5. Radny może być Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego tylko jednej stałej Komisji Rady.

6. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady nie mogą być Przewodniczącymi Komisji lub Zastępcami Przewodniczącego stałych Komisji.

§ 55. 1. Na żądanie Rady lub wniosek Przewodniczącego, a także z własnej inicjatywy stałe Komisje składają sprawozdania ze swej działalności.

2. Przewodniczący komisji doraźnych składają sprawozdanie z działalności po wykonaniu zadania, dla którego zostały powołane.

§ 56. 1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków, które przekazują Radzie.

2. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 57. Przewodniczący Rady nadzoruje prace Komisji, w każdym czasie może zlecić Komisji opracowanie określonego problemu lub wydania opinii w sprawie.

Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej

§ 58. 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli działającej na rzecz Rady powołanym spośród jej członków, w tym przedstawicieli wszystkich Klubów, z wyjątkiem Radnych pełniących funkcje Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczących Rady. Ostateczny skład Komisji Rewizyjnej determinuje liczba Klubów Radnych.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 59. 1. Komisja Rewizyjna kontrolując działalność Wójta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych pod względem:

1) legalności;

2) gospodarności;

3) rzetelności;

4) celowości,

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 60. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Plan musi zawierać co najmniej tematykę posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

2. Na zlecenie Rady Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania w zakresie kontroli, nieobjęte zatwierdzonym planem. Zlecenie przeprowadzenia kontroli poza planem wymaga podjęcia przez Radę uchwały, w której określa się szczegółowy przedmiot kontroli (zmiana planu).

§ 61. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

3. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1) Radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2) kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy,

3) osoby powołane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który winien podpisać Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i protokolant.

§ 62. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

2. Czynności podejmowane podczas kontroli to:

1) porównanie stanu faktycznego ze stanem określonym w normach prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcjach postępowania,

2) ustalenie nieprawidłowości,

3) ustalenie przyczyn nieprawidłowości (obiektywnych - niezależnych od działania jednostki kontrolowanej, subiektywnych - zależnych od jej działania),

4) sformułowanie wniosków i zaleceń zmierzających do likwidacji nieprawidłowości, usprawnienia działalności, osiągnięcia lepszych efektów,

5) omówienie wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 63. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać, na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienie kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o których mowa w ust.1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia osobie kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 2.

5. Obowiązki przypisane niniejszym Statutem kierownikowi kontrolowanego podmiotu mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§ 64. Czynności kontrolne wykonywane są, w miarę możliwości, w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. O zamiarze kontroli Komisja Rewizyjna zawiadamia pisemnie Wójta oraz kierownika kontrolowanej jednostki, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, chyba że sytuacja wymaga natychmiastowej kontroli.

§ 65. Osoby kontrolujące podlegają przepisom o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne.

§ 66. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 5 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust.1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

§ 67. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 68. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach w terminie 7 dni po przeprowadzeniu kontroli . Protokół ten następnie w oryginale przekazywany jest Przewodniczącemu Rady za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zaś kopia pozostaje w dokumentacji Komisji Rewizyjnej. Kolejne kopie protokołów Komisja Rewizyjna powinna przekazać Wójtowi i kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

§ 69. 1. Wyniki swoich działań kontrolnych Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w formie sprawozdania wraz z wnioskami pokontrolnymi.

2. Sprawozdanie wraz z wnioskami pokontrolnymi podlega zatwierdzeniu przez Radę w drodze głosowania.

3. Wójt informuje na piśmie Przewodniczącego Rady, Komisję Rewizyjną o podjętych i planowanych przedsięwzięciach związanych z realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu.

§ 70. 1. Komisja Rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli, a także biegłych i rzeczoznawców.

2. Wystąpienie do organów gminy musi być sporządzone w formie pisemnej.

Zasady i tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 71. 1. Rada powołuje członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a z ich grona dokonuje wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 72. 1. Skargi na wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje obywateli wpływające do Rady Przewodniczący przekazuje przewodniczącemu komisji skarg, wniosków i petycji celem rozpatrzenia.

2. W razie wątpliwości dotyczących właściwości organu albo wątpliwości co do specyfiki przedmiotu sprawy, przewodniczący kieruje do radcy prawnego sprawującego obsługę prawną urzędu wniosek o wydanie opinii w tym zakresie. W razie niewłaściwości rady przekazuje sprawę do Wójta.

§ 73. 1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji jest obowiązana do:

1) wszechstronnego wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze;

2) przygotowania projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem.

2. Na pisemne żądanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wójt jest zobowiązany do przedkładania informacji, dokumentów i innych materiałów lub wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznaje skargę w oparciu o ustalenia własne, dokumentację dostarczoną przez Wójta oraz inne informacje uzyskane w toku postępowania dotyczącego okoliczności sprawy.

4. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może konsultować się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady.

§ 74. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrując wniosek lub petycję jest obowiązana do:

1) szczegółowego przeanalizowania przedmiotu wniosku i petycji,

2) przygotowania projektu uchwały Rady wraz z uzasadnieniem.

2. Na pisemne żądanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji prowadzącej postępowania w sprawie wniosku lub petycji Wójt jest zobowiązany do przedkładania informacji, dokumentów i innych materiałów lub złożenia wyjaśnień dotyczących spraw będących przedmiotem wniosku lub petycji, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.

3. W toku postępowania w sprawie wniosku lub petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może konsultować się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady.

§ 75. § 75. Rada w oparciu o wypracowane stanowisko podejmuje uchwałę w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi:

a) uznając skargę za zasadną, z ewentualnym zleceniem sposobu jej załatwienia,

b) uznając skargę za bezzasadną, jeżeli zarzuty skargi nie znalazły potwierdzenia w toku jej rozpatrzenia,

2) uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi,

3) przekazania do organu właściwego do rozpatrzenia skargi,

4) odrzucenia skargi w przypadku, gdy skarga została powtórnie wniesiona w tej samej sprawie bez podania nowych okoliczności.

§ 76. Rada rozstrzyga w formie uchwały o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji.

§ 77. 1. Wpływające skargi, wnioski i petycje są ewidencjonowane.

2. Korespondencję w sprawach skarg, wniosków i petycji prowadzi się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3. Skarg, wniosków i petycji anonimowych nie rejestruje się i nie są one rozpatrywane.

Rozdział 8.
Radni

§ 78. 1. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem Radny usprawiedliwia swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub odpowiednio Przewodniczącemu Komisji.

§ 79. Rada w odrębnej uchwale określa wysokość oraz zasady przyznawania Radnym diet za udział w posiedzeniach i pracach Rady i jej organów, a także zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych.

§ 80. Stosownie do potrzeb, Radny może przyjmować obywateli gminy w siedzibie urzędu gminy w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.

§ 81. 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z Radnym stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

2. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić Radnemu złożenie wyjaśnień.

Kluby Radnych

§ 82. 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych według kryteriów przez siebie przyjętych z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

2. Przynależność Radnych do Klubów jest dobrowolna.

§ 83. 1. Powstanie Klubu następuje z chwilą doręczenia Przewodniczącemu Rady powiadomienia wraz z listą członków klubu i oświadczeniami o ich przystąpieniu.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów Radnych.

§ 84. 1. Przewodniczący Klubu reprezentuje klub na zewnątrz.

2. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

§ 85. Działalność Klubów Radnych nie może być finansowana z budżetu gminy.

§ 86. 1. Kluby działają wyłącznie wewnątrz Rady w okresie jej kadencji. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubu.

2. Kluby mogą ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały swych członków.

3. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.

4. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący Klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

Rozdział 9.
Tryb pracy Wójta

§ 87. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 88. 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.

2. Wójt udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej Radzie, w tym m.in.:

1) zapewnia obsługę kancelaryjną,

2) zapewnia protokołowanie obrad sesji Rady oraz posiedzeń Komisji,

3) zapewnia obsługę prawną oraz opinie prawne,

4) zapewnia niezbędną pomoc przy organizowaniu szkoleń,

§ 89. Wójt składa Radzie sprawozdania ze swej działalności za okres między sesjami.

§ 90. Wójt może uczestniczyć w sesjach Rady oraz na zaproszenie w posiedzeniach Komisji Rady.

Rozdział 10.
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

§ 91. 1. Jawność działania organów Gminy określają ustawy.

2. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych w formie uchwał i zarządzeń, jak również wszelkie informacje o działalności przewidziane przepisami prawa zamieszczane są w BIP.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2, mogą być udostępniane do wglądu na pisemny wniosek obywatela, skierowany do odpowiedniego organu w terminie do 14 dni od jego wpływu.

4. Dokumenty nieudostępnione w BIP lub nie wywieszone na tablicy ogłoszeń udostępniane są na pisemny wniosek obywatela. We wniosku określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem zainteresowania. Wnioski rozpatruje kierownik jednostki organizacyjnej, w której dokumenty są przechowywane.

5. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicą przedsiębiorcy, przy czym ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

§ 92. 1. Z udostępnionych dokumentów korzystający ma prawo do sporządzania skrótów, odpisów i notatek.

2. Dopuszcza się możliwość kserowania i przetwarzania danych oraz przegrywania na nośnik magnetyczny, na pisemny wniosek.

3. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie wyciągów, odpisów oraz odbitek kserograficznych.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 93. Traci moc uchwała:

1) Nr XXIX.241.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol., poz.2599 z dnia 4 czerwca 2014r.),

2) Nr XXXII.186.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.241.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol., poz.4627 z dnia 9 listopada 2017r.),

§ 94. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 95. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i stosuje się ją od kadencji organów wybranych w wyborach 21.10.2018r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.254.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 7 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.254.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 7 listopada 2018 r.

HONOROWE OBYWATELSTWO GMINY MŚCIWOJÓW

§ 1. Tytuł "HONOROWY OBYWATEL GMINY MŚCIWOJÓW" nadaje Rada Gminy na wniosek:

1) Radnych,

2) Wójta Gminy,

3) organizacji pozarządowych.

§ 2. Tytuł "HONOROWY OBYWATEL GMINY MŚCIWOJÓW" nadaje się osobie szczególnie zasłużonej dla gminy Mściwojów.

§ 3. Tytuł "HONOROWY OBYWATEL GMINY MŚCIWOJÓW" nadaje się nie więcej niż dwóm osobom w roku.

§ 4. Wniosek z podaniem konkretnych osiągnięć wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 5. Wnioski w sprawie nadania tytułu "HONOROWY OBYWATEL GMINY MŚCIWOJÓW" rozpatruje powołany przez Radę Gminy pięcioosobowy zespół Radnych.

§ 6. Honorowy obywatel Gminy Mściwojów otrzymuje:

1) pamiątkową statuetkę z herbem gminy,

2) dyplom nadania tytułu podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy,

3) inną formę gratyfikacji ustaloną przez Radę Gminy.

§ 7. Ewidencję nadania tytułu "HONOROWY OBYWATEL GMINY MŚCIWOJÓW" prowadzi Wójt Gminy.

§ 8. Nazwiska wyróżnionych umieszcza się na stronie internetowej gminy.


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.254.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 7 listopada 2018 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MŚCIWOJÓW

1. URZĄD GMINY MŚCIWOJOW

2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJOWIE

3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MŚCIWOJOWIE

- FILIA W SNOWIDZY

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TARGOSZYNIE

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W SNOWIDZY

6. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE

7. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W MŚCIWOJOWIE

- PUNKT LEKARSKI W SNOWIDZY

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.254.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 7 listopada 2018 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MŚCIWOJÓW

1. SOŁECTWO BARYCZ

2. SOŁECTWO DRZYMAŁOWICE

3. SOŁECTWO GODZISZOWA

4. SOŁECTWO GRZEGORZÓW

5. SOŁECTWO LUBORADZ

6. SOŁECTWO MARCINOWICE

7. SOŁECTWO MŚCIWOJÓW Z PRZYSIÓŁKIEM RYBNO

8. SOŁECTWO NIEDASZÓW

9. SOŁECTWO SIEKIERZYCE

10. SOŁECTWO SNOWIDZA

11. SOŁECTWO TARGOSZYN

12. SOŁECTWO ZIMNIK 

uzasadnienie

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130). Art. 15 tejże ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym ustawodawca umożliwił organom jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zatem zostać przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, że będą obowiązywać dla kadencji organów samorządu terytorialnego 2018 – 2023. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut  Gminy Mściwojów został uchwalony w 2014 roku, jednak zmiany nałożone przez w/wustawę nakazują jego nowelizację. W związku z licznymi zmianami w różnych paragrafach, zasadnym jest podjęcie nowego Statutu, a nie zmian do obecnie obowiązującego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą, które uwzględnia projekt niniejszego Statututo:

1) głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań radnych w BIP i na stronie internetowej gminy,

2) wydłużenie kadencji rady gminy do 5 lat,

3) utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji,

4) transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy,

5) wymóg utworzenia klubu radnych przez co najmniej 3 radnych,

6) ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań Radnych, na które Wójt ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dnina piśmie,

7) obowiązek przedłożenia przez Wójta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym przeprowadzana jest debata na sesji rady gminy,

8)obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.