W sprawie:
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Data uchwały:
2018-11-07

Numer uchwały:
XLIV.255.2018

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i stosuje się ją od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego  wybranych w wyborach w dniu 21.10.2018r.


Uchwała Nr XLIV.255.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady Gminy Mściwojów w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Projekty uchwał wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełniać wymagania formalne, o których mowa w § 10 i § 11 niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów wzywa osoby wskazane przez komitet inicjatywny do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni.

§ 3. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenie pod obrady rady gminy złożonego projektu uchwały

§ 4. Mieszkańcy gminy Mściwojów, w grupie co najmniej 5 osób mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej.

§ 5. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.

§ 6. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 5 dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu z podaniem ich adresu zamieszkania.

§ 7. Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej - projektowanym akcie prawnym oraz wykaz osób wskazanych do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

§ 8. 1. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej gminy.

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może być realizowana przez komitet również w innych formach niż określona w ust. 1, które w szczególności polegają na wyłożeniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w siedzibie komitetu, lub powszechnie dostępnych miejscach publicznych, opracowaniu i rozpowszechnianiu informatorów i ulotek, prowadzeniu otwartych spotkań z mieszkańcami gminy oraz innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

3. Informacja o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy jest niezwłocznie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Przewodniczący rady informuje pełnomocnika o terminie posiedzeń komisji rady, podczas których projekt uchwały będzie opiniowany oraz o terminie sesji rady, na której projekt uchwały będzie rozpatrywany.

§ 10. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać:

1) Tytuł uchwały,

2) Podstawę prawną,

3) Postanowienie merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania,

4) Określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) Określenie terminu wejścia w życie uchwały,

6) Uzasadnienie.

§ 11. Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 100 mieszkańców gminy Mściwojów występujących z inicjatywną obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Mściwojów z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania.

§ 12. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 14. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i stosuje się ją od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego  wybranych w wyborach w dniu 21.10.2018r..

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

uzasadnienie

Dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (art. 41a) od kadencji2018-2023mieszkańcom gminy, będzie przysługiwać obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Zgodnie z tym przepisem grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do danej rady gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W takiej gminie jak nasza, czyli do 5 tys. mieszkańców grupa ta będzie musiała liczyć co najmniej 100 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady. Obowiązujący statut gminyMściwojów dawał możliwość mieszkańcom występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą,a przez co możliwość większego uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz gminy, jednakże nowelizacja ustawy nałożyła na Rady Gmin obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji tych inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim będą musiały odpowiadać składane projekty. W przedłożonym projekcie uchwały wyżej wymienione zasady zostały określone.  Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.