Uchwała Nr I.2.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 15 ust.3 Statutu Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2014 r. poz.2599) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się liczbę 2wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy  www.msciwojow.pl

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek