Uchwała Nr I.3.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.)  po przeprowadzeniu tajnego głosowania, uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Waldemara TŁUSTY i radnego Zbigniewa ŁUNIEWSKIEGO na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy  www.msciwojow.pl

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek