Uchwała Nr I.4.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr I/03/02 Rady Gminy Mściwojów z 14 listopada 2002r. w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania nadaje się nowe brzmienie § 1 pkt 6:"Komisję Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrującą skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek