Uchwała Nr I.6.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów oraz wyboru przewodniczących komisji

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, z późn. zm..) oraz § 55, § 61  i § 65 ust.1 i 2 Statutu Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2014 r. poz.2599)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się skład Komisji Rewizyjnej w osobach:

1) Henryk MICHALAK

2) Andrzej PUCHAŁA

3) Marek RAJNERT

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnić będzie radny Henryk MICHALAK.

§ 2. 

1. Ustala się skład Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w osobach:

1) Jan KOŁODZIEJCZYK

2) Zbigniew ŁUNIEWSKI

3) Krzysztof OPORA

4) Aleksander CZAPLA

5) Tomasz SICZEK

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pełnić będzie radny Krzysztof OPORA.

§ 3. 

1. Ustala się skład Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w osobach:

1) Małgorzata DRABOWICZ

2) Tadeusz BUDZIŃSKI

3) Krzysztof OPORA

4) Aleksander CZAPLA

5) Waldemar TŁUSTY

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pełnić będzie radnyAleksander CZAPLA.

§ 4. 

1. Ustala się skład Komisji ds. Oświaty i  Zdrowia o w osobach:

1) Jerzy DELANOWSKI

2) Małgorzata DRABOWICZ

3) David WOJCIECHOWSKI

4) Tomasz SICZEK

5) Krzysztof BOBERDA

6) Zbigniew ŁUNIEWSKI

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Zdrowia pełnić będzie radny Jerzy DELANOWSKI.

§ 5. 

1. Ustala się skład Komisji Ładu i Porządku Publicznego w osobach:

1) Andrzej PUCHAŁA

2) Jan KOŁODZIEJCZYK

3) Grzegorz JANUSZEK

4) David WOJCIECHOWSKI

5) Krzysztof BOBERDA

6) Waldemar TŁUSTY

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego pełnić będzie radny Andrzej PUCHAŁA.

§ 6. 

1. Ustala się skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w osobach:

1) Grzegorz JANUSZEK

2) Henryk MICHALAK

3) Marek RAJNERT

4) Jerzy DELANOWSKI

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pełnić będzie radny Marek RAJNERT.

§ 7. 

Traci moc uchwała Nr I.5.2014 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 1 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru przewodniczących komisji.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek