Uchwała Nr I.7.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wskazania osób właściwych do wykonania czynności z zakresu ustalenia warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Wskazuje się Waldemara TŁUSTY- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mściwojów, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa ŁUNIEWSKIEGO jako właściwych wobec Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów do ustalania w poleceniu wyjazdu służbowego:

- terminu i miejsca wykonywania zadania,

- miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej,  oraz dokonywania innych czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz.800 z późn. zm.)

§ 2. 

Rejestr wydanych druków poleceń wyjazdów służbowych dla wszystkich radnych prowadzić będzie Sekretariat Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr I.6.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wskazania osób właściwych do wykonywania czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek