Uchwała Nr I.8.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018, poz. 936), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Mściwojów – Panu Mariuszowi Foryś w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł,

2) dodatek funkcyjny – 1900 zł,

3) dodatek specjalny - 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2640 zł.

4) dodatek za wieloletnią pracę 20 % wynagrodzenia zasadniczego – 940 zł

2. Ponadto Wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XL.233.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek