Uchwała Nr I.11.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz .U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483), Rada Gminy Mściwojów, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV.256.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 7 listopada 2018 r.  w sprawie emisji obligacji komunalnych, wprowadza się następującą zmianę :

§ 2. otrzymuje brzmienie :

„Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, poprzez zmianę zapisu w § 2 w brzmieniu : „Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Oznacza to doprecyzowanie zapisu, że Gmina Mściwojów dokona w 2018 r. z wyemitowanych obligacji sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.