Uchwała Nr II.12.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mściwojów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2017 r., poz.2077 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 621.553,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 137.493,00 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 759.046,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.089.825,00 zł z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 853.501,00 zł ,a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 236.324,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 853.501,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Łączna planowana kwota przychodów budżetu gminy wynosi 1.741.199,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 348.199,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, łączna planowana kwota rozchodów wynosi 1.528.058,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy Mściwojów w wysokości 213.141,96 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 21.913.513,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące 16.088.221,16 zł

2) dochody majątkowe 5.825.291,97 zł

2. wydatki budżetu gminy 22.126.655,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.089.641,71 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.037.013,38 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.12.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 170 090,00

240,00

2 170 330,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 810 496,00

240,00

1 810 736,00

 

 

0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 600,00

240,00

2 840,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 308 270,00

- 697 715,00

1 610 555,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 308 270,00

- 697 715,00

1 610 555,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

5 500,00

- 3 000,00

2 500,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 226 070,00

- 694 985,00

1 531 085,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

500,00

270,00

770,00

750

 

 

Administracja publiczna

353 380,96

30 749,00

384 129,96

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

318 936,96

27 549,00

346 485,96

 

 

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

6 500,00

1 300,00

7 800,00

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

600,00

600,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500,00

- 490,00

10,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

800,00

- 500,00

300,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

200,00

20,00

220,00

 

 

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

12 000,00

15 000,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

307 936,96

4 619,00

312 555,96

 

75095

 

Pozostała działalność

8 000,00

3 200,00

11 200,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

8 000,00

3 200,00

11 200,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 135 538,00

- 6 942,00

6 128 596,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 684 200,00

- 6 982,00

1 677 218,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 240 000,00

23 000,00

1 263 000,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

4 200,00

18,00

4 218,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

112 000,00

- 30 000,00

82 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 888 388,00

40,00

1 888 428,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

2 500,00

40,00

2 540,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

978 194,03

59 120,00

1 037 314,03

 

80104

 

Przedszkola 

504 516,32

59 120,00

563 636,32

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

520,00

520,00

 

 

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0,00

127 600,00

127 600,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

504 516,32

- 69 000,00

435 516,32

855

 

 

Rodzina

3 906 077,00

1 929,00

3 908 006,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

144 404,00

1 929,00

146 333,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

1 929,00

1 929,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 528 416,19

- 12 034,00

1 516 382,19

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

200,00

80,00

280,00

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

200,00

80,00

280,00

 

90095

 

Pozostała działalność

938 122,19

- 12 114,00

926 008,19

 

 

0830

Wpływy z usług

8 763,00

- 2 000,00

6 763,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

320,00

320,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

401,00

- 401,00

0,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

100,00

- 60,00

40,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 973,00

- 9 973,00

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

82 732,50

3 100,00

85 832,50

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

82 732,50

2 500,00

85 232,50

 

 

0830

Wpływy z usług

10 000,00

2 500,00

12 500,00

 

92195

 

Pozostała działalność

0,00

600,00

600,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0,00

600,00

600,00

Razem:

22 535 066,13

- 621 553,00

21 913 513,13


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.12.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 826 800,00

- 29 824,00

2 796 976,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

27 060,00

- 10 824,00

16 236,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 060,00

- 10 824,00

16 236,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

75 140,00

- 15 000,00

60 140,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

- 8 000,00

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 7 000,00

8 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

40 000,00

- 4 000,00

36 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 4 000,00

1 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

46 000,00

- 10 000,00

36 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36 000,00

- 10 000,00

26 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

29 000,00

- 5 000,00

24 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000,00

- 3 000,00

0,00

710

 

 

Działalność usługowa

89 000,00

- 36 000,00

53 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

- 15 000,00

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

- 15 000,00

5 000,00

 

71035

 

Cmentarze

69 000,00

- 21 000,00

48 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

68 000,00

- 20 000,00

48 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

4 658 044,46

- 28 000,00

4 630 044,46

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

145 900,00

- 2 000,00

143 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

- 2 000,00

5 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 418 700,46

- 5 000,00

4 413 700,46

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 000,00

- 5 000,00

7 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

33 000,00

- 21 000,00

12 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

- 7 000,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

- 9 000,00

5 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 500,00

- 5 000,00

6 500,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

170 690,00

- 40 500,00

130 190,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

11 000,00

- 6 000,00

5 000,00

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

6 000,00

- 6 000,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

153 690,00

- 34 500,00

119 190,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

12 000,00

- 5 000,00

7 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 390,00

- 8 000,00

16 390,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 600,00

- 5 000,00

9 600,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 500,00

- 4 000,00

9 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 500,00

- 2 000,00

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 500,00

- 500,00

9 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

17 500,00

- 10 000,00

7 500,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

144 500,00

- 3 000,00

141 500,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

144 500,00

- 3 000,00

141 500,00

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

14 500,00

- 3 000,00

11 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 791 525,73

- 410 389,00

6 381 136,73

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 538 728,00

- 331 699,00

3 207 029,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

122 400,00

- 23 700,00

98 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 720 400,00

- 139 000,00

1 581 400,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

134 000,00

- 16 000,00

118 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

340 000,00

- 25 000,00

315 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

48 000,00

- 8 700,00

39 300,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 000,00

- 520,00

2 480,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 600,00

- 12 200,00

9 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

164 500,00

- 41 000,00

123 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

271 000,00

- 31 500,00

239 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5 000,00

- 1 600,00

3 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 1 200,00

1 800,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 200,00

- 148,00

3 052,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

5 500,00

- 131,00

5 369,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

126 210,00

- 11 100,00

115 110,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 670,00

- 3 700,00

5 970,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

90 010,00

- 6 440,00

83 570,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 720,00

- 480,00

7 240,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 800,00

- 270,00

16 530,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 810,00

- 50,00

1 760,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

- 160,00

40,00

 

80110

 

Gimnazja

1 117 533,00

- 58 180,00

1 059 353,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

46 200,00

- 10 500,00

35 700,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

45 000,00

- 4 300,00

40 700,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 000,00

- 3 400,00

11 600,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

- 5 000,00

0,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

- 16 800,00

3 200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

- 480,00

1 520,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 2 700,00

300,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

- 1 300,00

700,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

4 000,00

- 2 700,00

1 300,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

249 784,00

- 9 410,00

240 374,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 500,00

- 1 000,00

44 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 700,00

- 200,00

3 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 000,00

- 420,00

8 580,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

- 60,00

1 240,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

- 2 000,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

78 000,00

- 1 400,00

76 600,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

- 4 000,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

- 150,00

350,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

- 100,00

100,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

- 80,00

1 920,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 508 581,01

- 286 199,00

1 222 382,01

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

170 000,00

- 37 000,00

133 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

170 000,00

- 37 000,00

133 000,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

58 786,00

- 12 000,00

46 786,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

58 786,00

- 12 000,00

46 786,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

16 964,00

- 7 540,00

9 424,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

16 954,46

- 7 540,00

9 414,46

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

949 030,01

- 194 360,00

754 670,01

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 000,00

- 3 000,00

9 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

606 075,00

- 126 954,00

479 121,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

109 109,00

- 24 920,00

84 189,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 629,00

- 8 286,00

7 343,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

- 3 000,00

17 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51 528,62

- 15 000,00

36 528,62

 

 

4260

Zakup energii

5 000,00

- 1 500,00

3 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 900,00

100,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 000,00

- 1 500,00

2 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 500,00

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 000,00

- 3 000,00

13 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

4 000,00

- 2 800,00

1 200,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

50 400,00

- 15 365,00

35 035,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 229,00

- 13 550,00

8 679,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 827,00

- 1 473,00

2 354,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

544,00

- 342,00

202,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

117 334,00

- 11 934,00

105 400,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

117 334,00

- 11 934,00

105 400,00

 

85295

 

Pozostała działalność

8 000,00

- 8 000,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

- 5 000,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

- 3 000,00

0,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

66 152,00

- 20 962,00

45 190,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

66 152,00

- 20 962,00

45 190,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

66 152,00

- 20 962,00

45 190,00

855

 

 

Rodzina

4 044 877,00

- 26 000,00

4 018 877,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 413 300,00

1 000,00

2 414 300,00

 

 

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości

800,00

1 000,00

1 800,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 338 274,00

2 000,00

1 340 274,00

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

9 000,00

1 000,00

10 000,00

 

 

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości

1 800,00

1 000,00

2 800,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

173 204,00

- 7 000,00

166 204,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

28 904,00

- 7 000,00

21 904,00

 

85508

 

Rodziny zastępcze

13 000,00

- 2 000,00

11 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

13 000,00

- 2 000,00

11 000,00

 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

107 000,00

- 20 000,00

87 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

107 000,00

- 20 000,00

87 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 440 868,99

- 43 000,00

1 397 868,99

 

90002

 

Gospodarka odpadami

586 094,00

45 000,00

631 094,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 900,00

- 2 000,00

900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

583 194,00

47 000,00

630 194,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

218 000,00

- 30 000,00

188 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

117 000,00

10 000,00

127 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

- 40 000,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

507 774,99

- 58 000,00

449 774,99

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

233 100,00

- 54 000,00

179 100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

- 4 000,00

16 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

663 207,59

- 153 951,00

509 256,59

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

390 100,00

- 89 951,00

300 149,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 451,00

- 15 451,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

- 4 500,00

500,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

49 239,39

- 45 000,00

4 239,39

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 360,61

- 25 000,00

3 360,61

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

33 001,20

- 20 000,00

13 001,20

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

- 20 000,00

10 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

118 006,39

- 44 000,00

74 006,39

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 000,00

- 8 000,00

9 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 506,39

- 2 000,00

6 506,39

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 5 000,00

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

- 25 000,00

35 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

12 500,00

- 4 000,00

8 500,00

926

 

 

Kultura fizyczna

135 804,40

- 2 000,00

133 804,40

 

92601

 

Obiekty sportowe

3 832,40

- 2 000,00

1 832,40

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 842,40

- 1 000,00

842,40

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Razem:

23 216 480,09

- 1 089 825,00

22 126 655,09


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.12.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na 2018 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 768 300,00

- 10 824,00

2 757 476,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

27 060,00

- 10 824,00

16 236,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 060,00

- 10 824,00

16 236,00

 

 

 

Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363

27 060,00

- 10 824,00

16 236,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

3 000,00

- 3 000,00

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 000,00

- 3 000,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000,00

- 3 000,00

0,00

 

 

 

Nabycie na cele komunalne dz.nr 25\1 i 25\2 obręb Marcinowice

3 000,00

- 3 000,00

0,00

710

 

 

Działalność usługowa

68 000,00

- 20 000,00

48 000,00

 

71035

 

Cmentarze

68 000,00

- 20 000,00

48 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

68 000,00

- 20 000,00

48 000,00

 

 

 

Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy

58 000,00

- 10 000,00

48 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 842 265,02

- 30 000,00

1 812 265,02

 

80101

 

Szkoły podstawowe

319 676,00

- 30 000,00

289 676,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

 

 

Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej w Snowidzy 

30 000,00

- 30 000,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

295 953,60

- 98 000,00

197 953,60

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40 000,00

- 40 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

- 40 000,00

0,00

 

 

 

Modernizacja oswietlenia ulicznego gminy

40 000,00

- 40 000,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

255 953,60

- 58 000,00

197 953,60

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

233 100,00

- 54 000,00

179 100,00

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mściwojowie dz.nr 491,493,494,495,497-506

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszowa dz.nr 51/1,146,145,4,141/4

60 000,00

- 44 000,00

16 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

- 4 000,00

16 000,00

 

 

 

Traktor do koszenia trawy UG Mściwojów

20 000,00

- 4 000,00

16 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

145 150,20

- 74 500,00

70 650,20

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

142 149,00

- 74 500,00

67 649,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

- 4 500,00

500,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

5 000,00

- 4 500,00

500,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

49 239,39

- 45 000,00

4 239,39

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

47 722,50

- 45 000,00

2 722,50

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 360,61

- 25 000,00

3 360,61

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

27 277,50

- 25 000,00

2 277,50

Razem

7 273 337,38

- 236 324,00

7 037 013,38


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.12.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mściwojów

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 741 199,96

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903

286 000,00

2

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

1 000 000,00

3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

348 199,96

4

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

107 000,00

Rozchody ogółem:

 

1 528 058,00

1

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

962

115 272,00

2

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

580 000,00

3

Wykup innych papierów wartościowych

982

250 000,00

4

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

582 786,00


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.12.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

238.100,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

238.100,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

238.100,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

5 000,00

 

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

5 000,00

Razem:

243 100,00

Dotacje podmiotowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

122 100,00

 

92116

 

Biblioteki

122 100,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

122 100,00

Razem:

122 100,00

Dotacje przedmiotowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

129 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

129 000,00

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

129 000,00

Razem:

129 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

46 700,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

46 700,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

46 700,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

78.549,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

59,549,00

 

 

6190

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

59.549,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

9 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

9 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

68 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

68 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

68 000,00

Razem:

193 249,00


 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II.12.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

1

2

 

 

3

4

5

6

1

Dochody na wydzielonym rachunku

801

 

0,00

70.700,00

70.700,00

0,00

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoła Podstawowa Snowidza

 

80101

0,00

15.100,00

15.100,00

0,00

 

2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Targoszynie

 

80101

0,00

10.600,00

10.600,00

0,00

 

 

 

80104

0,00

45.000,00

45.000,00

 

Ogółem

 

 

0,00

70.700,00

70.700,00

0,00