Uchwała Nr II.14.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz.U z 2018 r. poz.994)oraz art.226, art.227, art.228 i art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala ,co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mściwojów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pkt 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV.199.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2018-2028 ze zmianami.

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek