Uchwała Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy Mściwojów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. c), d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., 994 z późn.zm) oraz art. 212, art. 239, art.242,art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 22.381.713,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 14.406.296,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 7.975.417,00 zł, z tego:

2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości 20.437.725,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.372.867,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.064.858,00 zł,

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy Mściwojów rezerwy w wysokości 80.000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 30.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości – 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  – 50.000,00 zł,

§ 4. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.943.988,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 115.272,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.059.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 63.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 62.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2019 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy zawiera załączniki nr 10.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.485.000,00 zł, koszty – 1.485.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się plan dochodów w wysokości 567.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 567.000,00 zł na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Mściwojów w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

020

 

 

Leśnictwo

2 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

2 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

85 200,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

85 200,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

3 500,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

1 200,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

500,00

750

 

 

Administracja publiczna

53 683,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22 683,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

22 683,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

21 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

8 000,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

800,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

200,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

12 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

10 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

834,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

834,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

834,00

752

 

 

Obrona narodowa

550,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

550,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

200,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

350,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 665 506,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

10 000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 627 410,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 213 810,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

305 000,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

4 600,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

16 000,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

8 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

80 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 059 700,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

680 000,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

980 000,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

2 700,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

135 000,00

 

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

12 000,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

240 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

293 300,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10 000,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

200 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

63 300,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

15 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 675 096,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 665 096,00

 

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

10 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 020 823,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 249 018,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 249 018,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

685 006,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

685 006,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

86 799,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

86 799,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

25 100,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 500,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

300,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 000,00

 

 

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

200,00

 

80104

 

Przedszkola 

15 600,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

15 600,00

852

 

 

Pomoc społeczna

297 600,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 400,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

10 400,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

25 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

25 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

83 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

83 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

111 200,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

200,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

111 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0830

Wpływy z usług

2 000,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

66 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

66 000,00

855

 

 

Rodzina

3 654 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 230 800,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

800,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

10 000,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 220 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 328 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

800,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

10 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 312 000,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 200,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

89 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

89 000,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 200,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 200,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

585 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

567 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

565 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

8 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0830

Wpływy z usług

8 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0830

Wpływy z usług

15 000,00

bieżące

razem:

14 406 296,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

majątkowe

600

 

 

Transport i łączność

1 941 176,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

169 176,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

169 176,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

332 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

332 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 440 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 440 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 299 362,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 299 362,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 299 362,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 353 731,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 353 731,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 353 731,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 353 731,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 353 731,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

323 873,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

323 873,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

100 994,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 994,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

100 994,00

 

80104

 

Przedszkola 

77 386,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

77 386,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

77 386,00

 

80110

 

Gimnazja

145 493,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

145 493,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

145 493,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 032 275,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 032 275,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

805 186,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

805 186,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

805 186,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 227 089,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 227 089,00

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 227 089,00

926

 

 

Kultura fizyczna

25 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

92695

 

Pozostała działalność

25 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

25 000,00

majątkowe

razem:

7 975 417,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 709 879,00

Ogółem:

22 381 713,00

 

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 709 879,00

           


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok

Dział

Rozdział

§
/
grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

 z tego :

wynagrodzenia

i składki

od nich

naliczane

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

40 900,00

40 900,00

40 900,00

0,00

40 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01008

 

Melioracje wodne

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01030

 

Izby rolnicze

25 900,00

25 900,00

25 900,00

0,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

25 900,00

25 900,00

25 900,00

0,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

 

 

Transport i łączność

2 362 264,00

58 500,00

58 500,00

0,00

58 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 303 764,00

2 303 764,00

0,00

0,00

0,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

433 764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433 764,00

433 764,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

433 764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433 764,00

433 764,00

0,00

0,00

0,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 855 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 855 000,00

1 855 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 855 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 855 000,00

1 855 000,00

0,00

0,00

0,00

 

60095

 

Pozostała działalność

18 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

61 000,00

41 000,00

41 000,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

41 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

70095

 

Pozostała działalność

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

 

 

Działalność usługowa

138 500,00

107 500,00

107 500,00

0,00

107 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

107 500,00

107 500,00

107 500,00

0,00

107 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

107 500,00

107 500,00

107 500,00

0,00

107 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

71035

 

Cmentarze

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 654 833,00

2 465 833,00

2 330 433,00

1 839 433,00

491 000,00

0,00

135 400,00

0,00

0,00

0,00

189 000,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22 683,00

22 683,00

22 683,00

21 683,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 517,00

18 517,00

18 517,00

18 517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 166,00

3 166,00

3 166,00

3 166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

138 900,00

138 900,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

134 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

134 400,00

134 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 369 250,00

2 180 250,00

2 179 250,00

1 792 750,00

386 500,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

189 000,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

106 600,00

106 600,00

106 600,00

106 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

232 750,00

232 750,00

232 750,00

232 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

33 400,00

33 400,00

33 400,00

33 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

111 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 000,00

111 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 000,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75095

 

Pozostała działalność

34 000,00

34 000,00

34 000,00

25 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

834,00

834,00

834,00

834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

834,00

834,00

834,00

834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

712,00

712,00

712,00

712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

122,00

122,00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

 

 

Obrona narodowa

550,00

550,00

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

550,00

550,00

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

550,00

550,00

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

440 500,00

140 500,00

92 500,00

20 000,00

72 500,00

38 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

428 500,00

128 500,00

80 500,00

20 000,00

60 500,00

38 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

 

 

Różne rozliczenia

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4810

Rezerwy

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 702 400,00

4 519 800,00

4 373 700,00

3 491 000,00

882 700,00

0,00

146 100,00

0,00

0,00

0,00

182 600,00

182 600,00

0,00

0,00

0,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 073 100,00

2 890 500,00

2 805 100,00

2 361 700,00

443 400,00

0,00

85 400,00

0,00

0,00

0,00

182 600,00

182 600,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

85 400,00

85 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 770 000,00

1 770 000,00

1 770 000,00

1 770 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

154 000,00

154 000,00

154 000,00

154 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

363 000,00

363 000,00

363 000,00

363 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

48 700,00

48 700,00

48 700,00

48 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 300,00

45 300,00

45 300,00

0,00

45 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

134 600,00

134 600,00

134 600,00

0,00

134 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

182 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182 600,00

182 600,00

0,00

0,00

0,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

68 400,00

68 400,00

64 600,00

64 600,00

0,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 400,00

48 400,00

48 400,00

48 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80104

 

Przedszkola

515 200,00

515 200,00

493 900,00

313 900,00

180 000,00

0,00

21 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

21 300,00

21 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

250 400,00

250 400,00

250 400,00

250 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 200,00

14 200,00

14 200,00

14 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 100,00

43 100,00

43 100,00

43 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 200,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80110

 

Gimnazja

857 200,00

857 200,00

821 600,00

690 300,00

131 300,00

0,00

35 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35 600,00

35 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

520 300,00

520 300,00

520 300,00

520 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

184 500,00

184 500,00

184 500,00

58 500,00

126 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 500,00

42 500,00

42 500,00

42 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

63 300,00

63 300,00

63 300,00

11 300,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 300,00

62 300,00

62 300,00

11 300,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 300,00

11 300,00

11 300,00

11 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 500,00

35 500,00

35 500,00

0,00

35 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 380 820,00

1 380 820,00

1 069 400,00

721 900,00

347 500,00

0,00

311 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 400,00

10 400,00

10 400,00

0,00

10 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 400,00

10 400,00

10 400,00

0,00

10 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

83 420,00

83 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

83 420,00

83 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

83 000,00

83 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

83 000,00

83 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

890 200,00

890 200,00

877 200,00

721 900,00

155 300,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

547 000,00

547 000,00

547 000,00

547 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

102 200,00

102 200,00

102 200,00

102 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 700,00

14 700,00

14 700,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 500,00

44 500,00

44 500,00

0,00

44 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

28 800,00

28 800,00

28 800,00

0,00

28 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 800,00

28 800,00

28 800,00

0,00

28 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85295

 

Pozostała działalność

9 000,00

9 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 400,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

9 400,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

9 400,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855

 

 

Rodzina

3 784 800,00

3 784 800,00

309 699,00

117 163,00

192 536,00

0,00

3 475 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 230 800,00

2 230 800,00

44 100,00

17 842,00

26 258,00

0,00

2 186 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 186 700,00

2 186 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 186 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 400,00

11 400,00

11 400,00

11 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 963,00

1 963,00

1 963,00

1 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

279,00

279,00

279,00

279,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 458,00

8 458,00

8 458,00

0,00

8 458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 322 800,00

1 322 800,00

90 178,00

67 000,00

23 178,00

0,00

1 232 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 232 622,00

1 232 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 232 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 738,00

2 738,00

2 738,00

0,00

2 738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 640,00

9 640,00

9 640,00

0,00

9 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

89 000,00

89 000,00

33 221,00

32 321,00

900,00

0,00

55 779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

55 779,00

55 779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 008,00

3 008,00

3 008,00

3 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 651,00

4 651,00

4 651,00

4 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

662,00

662,00

662,00

662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85508

 

Rodziny zastępcze

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 441 580,00

1 148 580,00

969 580,00

80 080,00

889 500,00

179 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293 000,00

293 000,00

0,00

0,00

0,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

567 000,00

567 000,00

567 000,00

0,00

567 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

565 000,00

565 000,00

565 000,00

0,00

565 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

241 000,00

201 000,00

201 000,00

0,00

201 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

129 000,00

129 000,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

129 000,00

129 000,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

489 580,00

236 580,00

186 580,00

80 080,00

106 500,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 000,00

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 080,00

4 080,00

4 080,00

4 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 500,00

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 500,00

45 500,00

45 500,00

0,00

45 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

253 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 940 044,00

324 550,00

103 000,00

1 000,00

102 000,00

221 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 615 494,00

2 615 494,00

2 580 494,00

0,00

0,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 277 404,00

111 000,00

96 000,00

1 000,00

95 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 166 404,00

1 166 404,00

1 136 404,00

0,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

805 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

805 187,00

805 187,00

805 187,00

0,00

0,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 217,00

331 217,00

331 217,00

0,00

0,00

 

92116

 

Biblioteki

161 550,00

161 550,00

0,00

0,00

0,00

161 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

161 550,00

161 550,00

0,00

0,00

0,00

161 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 479 090,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 449 090,00

1 449 090,00

1 444 090,00

0,00

0,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 227 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 227 090,00

1 227 090,00

1 227 090,00

0,00

0,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

217 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 000,00

217 000,00

217 000,00

0,00

0,00

 

92195

 

Pozostała działalność

22 000,00

22 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

 

 

Kultura fizyczna

216 000,00

86 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92695

 

Pozostała działalność

213 000,00

83 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

20 437 725,00

14 372 867,00

9 646 896,00

6 282 710,00

3 364 186,00

518 550,00

4 087 421,00

0,00

0,00

120 000,00

6 064 858,00

6 064 858,00

2 580 494,00

0,00

0,00


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

115 272,00

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

902

115 272,00

Rozchody ogółem:

 

2 059 260,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

286 000,00

2

Wykup innych papierów wartościowych

982

1 250 000,00

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

523 260,00


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

 

 

Administracja publiczna

22 683,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22 683,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

22 683,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

834,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

834,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

834,00

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

75212

 

Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności

200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

200,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 000,00

855

 

 

Rodzina

3 627 200,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 220 000,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 220 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 312 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 312 000,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

89 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

89 000,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 200,00

Razem:

3 651 917,00

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

22 683,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22 683,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 517,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 166,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

834,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

834,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

712,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

122,00

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

855

 

 

Rodzina

3 627 200,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 220 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 186 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 400,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 963,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

279,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 458,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 312 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 232 622,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 738,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 640,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

89 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

55 779,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 008,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 651,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

662,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

900,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 200,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

6 200,00

 

 

 

 

 

Razem:

3 651 917,00


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

2 303 764,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

433 764,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

433 764,00

 

 

 

Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363

433 764,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 855 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 855 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 172/1

15 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3

720 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie dz.nr 188,183

820 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40

300 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

15 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

 

 

 

Zakup wiat przystankowych

15 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

Odpłatne nabycie nieruchomości na cele tworzenia gminnego zasobu nieruchomości

20 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

31 000,00

 

71035

 

Cmentarze

31 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 000,00

 

 

 

Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie

11 000,00

 

 

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy

20 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

189 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

189 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

111 000,00

 

 

 

Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 

100 000,00

 

 

 

Zestaw szaf jezdnych metalowych - archiwum

11 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 000,00

 

 

 

Zakup i montaż klimatyzatorów

38 000,00

 

 

 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

15 000,00

 

 

 

Zakup systemu nagłosnienia (Sala Narad)

25 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

300 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

300 000,00

 

 

 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marcinowice

300 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

182 600,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

182 600,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

182 600,00

 

 

 

Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej w Snowidzy 

147 600,00

 

 

 

Termomodernizacja części budynku ZSP  Targoszyn

20 000,00

 

 

 

Wykonanie nawierzchni miękkiej placu zabaw - I etap

15 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

293 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

 

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy

40 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

253 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

253 000,00

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa dz.nr 219/2,213/1,213/2,220,143/1,101

220 000,00

 

 

 

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów"

25 000,00

 

 

 

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

8 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 615 494,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 166 404,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

 

 

 

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Niedaszowie

20 000,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

5 000,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

5 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

805 187,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

500 000,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

305 187,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 217,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

273 917,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

57 300,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 449 090,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

5 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 227 090,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

1 227 090,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

217 000,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

217 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

130 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

130 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

 

 

 

Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy

80 000,00

 

 

 

Modernizacja placów zabaw 

50 000,00

Razem

6 064 858,00


 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 580 494,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 136 404,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

805 187,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

500 000,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

305 187,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 217,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

273 917,00

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

57 300,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 444 090,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 227 090,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

1 227 090,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

217 000,00

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

217 000,00

Razem

2 580 494,00


 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

Razem:

10 000,00

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

Razem:

10 000,00

           


 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

1

2

 

 

3

4

5

6

1

Dochody na wydzielonym rachunku

801

 

0,00

222.100,00

222.100,00

0,00

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoła Podstawowa Snowidza

 

80101

0,00

15.100,00

15.100,00

0,00

 

2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie

 

80101

80104

0,00

12.000,00

195.000,00

12.000,00

195.000,0

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

0,00

222.100,00

222.100,00

0,00


 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2019
Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

63 300,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

63 300,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

63 300,00

Razem:

63 300,00

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

851

 

 

Ochrona zdrowia

63 300,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 300,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

Razem:

63 300,00


 

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2019 r.

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 000,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

6 000,00

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

6 000,00

Razem:

6 000,00

Dotacje podmiotowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

161 550,00

 

92116

 

Biblioteki

161 550,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

161 550,00

Razem:

161 550,00

Dotacje przedmiotowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

129 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

129 000,00

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

129 000,00

Razem:

129 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

338 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

338 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

38 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

300 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

50 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

50 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

15 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

80 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

80 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

80 000,00

Razem:

528 000,00

Razem 824.550,00 zł


 

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

 

Stan środków obrotowych na początek roku

100.000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100.000,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

100.000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100.000,00

 

Przychody

1.485. 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.485.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1.485.000,00

 

 

Przychody własne

1.356.000,00

 

 

Dotacje z budżetu

129.000,00

 

Koszty

1.485. 000,000

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.485.000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1.485. 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

780.000,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

90.000,00

 

 

Zakup energii i wody

200.000,00

 

 

Zakup usług remontowych

50.000,00

 

 

Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

 

 

Zakup usług pozostałych

196.000,00

 

 

Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych

6.000,00

 

 

Podróże służbowe krajowe

8.000,00

 

 

Podróże służbowe zagraniczne

1.000,00

 

 

Różne opłaty i składki

90.000,00

 

 

Odpisy na zfSs

19.000,00

 

 

Podatek od towarów i usług

40.000,00

 

 

Pozostałe odsetki

1.000,00

 

 

Koszty postępowania sądowego

1.000,00

 

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000,00


 

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II.15.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Plan dochodów

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

567 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

567 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

565 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

Razem:

567 000,00

Plan wydatków

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

567 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

567 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

565 000,00

Razem:

567 000,00