Uchwała Nr II.16.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art.15 ust.3 pkt.1 i ust.6 oraz art.219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2019 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w następującym zakresie i wysokości:

1) całoroczna pielęgnacja 1 m2 powierzchni terenów zieleni (ich koszenie)  - 0,08 zł;

2) równanie dróg gminnych za 1 m2 powierzchni  - 0,09 zł;

3) sprzątanie przystanków za 1 m2 powierzchni  - 1,15 zł;

4) odśnieżanie dróg gminnych  za 1 m2 powierzchni  - 0,16 zł;

5) odmulanie 1 mb rowów gminnych koparką CASE  -  8,30 zł;

6) zamiatanie 1 m2 dróg gminnych zamiatarką z ciągnikiem  - 0,09 zł;

7) korytowanie 1 mb dróg gminnych koparką CASE - 7,54 zł.

§ 2. 1. Kwotę należnej dotacji ustala się przy zastosowaniu jednostkowych stawek dotacji, o których mowa w § 1.

2. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana z uwzględnieniem jednostkowych stawek dotacji, stosownie do przebiegu realizacji zadań dotowanych.

3. Ogólna kwota dotacji przedmiotowej na 2019r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie nie może przekroczyć kwoty wynikającej z uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek