Uchwała Nr II.17.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018r.

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) w związku z art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077  z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością przesunięcia na 2019 rok części pierwotnie planowanych do poniesienia w 2018 roku wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu Gminy w zakresie pomocy rzeczowej na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363", § 2 uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r., otrzymuje brzmienie: "Pomoc rzeczowa polegać będzie na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania o którym mowa w § 1,oraz poniesieniu na ten cel wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu Gminy na 2018 i 2019 rok w łącznej wysokości 270.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z czego ze środków budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości 5.412,00 zł, a ze środków budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości 264.588,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

   Zgodnie art.10 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.)  Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Z kolei  zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 w/w ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

   Zgodnie z art.216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w myśl art.220 ust.1 w/w ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

Powyżej cytowane przepisy stanowią również podstawę do ewentualnych późniejszych zmian w zakresie udzielanej pomocy rzeczowej.