W sprawie:
przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Mściwojów w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów

Data zarządzenia:
2019-01-11

Numer zarządzenia:
0050.2.2019

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2019-01-11


Zarządzenie Nr 0050.2.2019
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Mściwojów w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/122/05 Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 103, poz. 2221) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów: sołectwo Barycz, sołectwo Drzymałowice, sołectwo Godziszowa, sołectwo Grzegorzów, sołectwo Luboradz, sołectwo Marcinowice, sołectwo Mściwojów z przysiółkiem Rybno, sołectwo Niedaszów, sołectwo Siekierzyce, sołectwo Snowidza, sołectwo Targoszyn i sołectwo Zimnik.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 14 stycznia 2019r. do 23 stycznia 2019r.

2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów.

§ 3. Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów www.bip.msciwojow.pl ;

2) wyłożeniu projektów zmian statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem  udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków;

3) wyłożeniu projektów zmian statutów w Urzędzie Gminy Mściwojów (pok. 10), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

§ 4. 1. Wnioski i opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do 23 stycznia 2019r. na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów;

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: ug@msciwojow.pl.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mściwojów  www.msciwojow.pl  oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3  pkt. 2) i 3).

§ 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4  ust. 1,  wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów zmian statutów sołectw zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy Mściwojów do dnia 30 marca 2019 r.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mściwojów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Mściwojów www.msciwojow.pl;

2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy;

3) wywieszeniu na tablicach ogłoszeń wszystkich Sołectw Gminy Mściwojów.

 

Wójt Gminy Mściwojów


Mariusz Foryś


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.2.2019
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 11 stycznia 2019 r.

FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU

1. Dokument podlegający konsultacji: ZMIANA STATUTU SOŁECTWA

.................................................................................................................

2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:

……………………………………………………………………………………………………………………

  3.Adres:

……………………………………………………………………………………………..………………………

4. Telefon / e-mail

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis (czytelny) osoby składającej formularz:

……………………………………………………………………………………………………