1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Mściwojów w sprawie zmian statutów sołectw : Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik
  2. Konsultacje rozpoczną się 14 stycznia 2019r., a zakończą 23 stycznia 2019r.
  3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
  4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie :

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów www.bip.msciwojow.pl ;

2) wyłożeniu projektów zmian statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem  udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków;

3) wyłożeniu projektów zmian statutów w Urzędzie Gminy Mściwojów (pok. 10), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

  1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.
  2. Opinie należy zgłaszać poprzez:

1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów;

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: ug@msciwojow.pl.

  1. Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał udziela Małgorzata Tomczuk-  podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.

tel. 76/878-85-39
email malgorzata.tomczuk@msciwojow.pl