Uchwała Nr III.18.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2017 r., poz.2077 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 123.600,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 121.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 123.600,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.505.313,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.408.296,00 zł;

2) dochody majątkowe 8.097.017,00 zł;

2. wydatki budżetu gminy 20.561.325,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.376.467,00 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.184.858,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy 115.272,00 zł.

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy 1.943.988,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.18.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 384 562,00

121 600,00

2 506 162,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 384 562,00

121 600,00

2 506 162,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 299 362,00

121 600,00

2 420 962,00

852

 

 

Pomoc społeczna

297 600,00

2 000,00

299 600,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

83 000,00

2 000,00

85 000,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

22 381 713,00

123 600,00

22 505 313,00


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.18.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

80 000,00

1 600,00

81 600,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

0,00

1 600,00

1 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 600,00

1 600,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 380 820,00

2 000,00

1 382 820,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

83 000,00

2 000,00

85 000,00

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

0,00

2 000,00

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 441 580,00

120 000,00

1 561 580,00

 

90095

 

Pozostała działalność

489 580,00

120 000,00

609 580,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

253 000,00

120 000,00

373 000,00

Razem:

20 437 725,00

123 600,00

20 561 325,00


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.18.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2019

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

293 000,00

120 000,00

413 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

253 000,00

120 000,00

373 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

253 000,00

120 000,00

373 000,00

 

 

 

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych

0,00

60 000,00

60 000,00

 

 

 

Modernizacja sieci wodociągowych

0,00

60 000,00

60 000,00

Razem

6 064 858,00

120 000,00

6 184 858,00