Uchwała Nr III.28.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.251.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Snowidza

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIX.251.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Snowidza (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2609) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Z zastrzeżeniem ust.4 kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy Mściwojów." .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od początku kadencji organów sołectwa następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i wójta,  dlatego zasadne jest również wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich. Poprzez zmianę zapisu kadencja sołtysa i rady sołeckiej będzie odpowiadała kadencji rady gminy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym statut sołectwa podlega konsultacjom z mieszkańcami sołectwa i w związku z tym takie same zasady stosuje się do zmiany statutu. Konsultacje trwały w okresie od 14.01.2019r. do 23.01.2019r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag oraz projektem zmiany statutu sołectwa zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl. Zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy Mściwojów nie wpłynęły żadneuwagi i opinie odnośnie projektu zmiany statutu sołectwa.

Mając powyższe na uwadze projekt zmiany statutu sołectwa przedkłada się do zatwierdzenia przez Radę Gminy Mściwojów.