Uchwała Nr III.31.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mściwojowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mściwojowie.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Ośrodku - należy przez to rozumień Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie,

2) Kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie,

3) Radzie Gminy - oznacza to Radę Gminy Mściwojów,

4) Radzie Społecznej - oznacza to Radę Społeczną przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie,

5) Statucie - oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie,

6) Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Mściwojów,

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.z 2018r. poz. 2190 ze zmianami),

§ 3. Ośrodek działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie;

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.);

3) Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych , a w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

4) Niniejszego Statutu

§ 4. 1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Organem założycielskim Ośrodka jest Gmina Mściwojów.

3. Ośrodek podlega rejestracji w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Mściwojowie w budynku pod Nr 5a (59-407).

2. Obszarem działania Ośrodka jest teren administracyjny Gminy Mściwojów.

3. Obszar działania Ośrodka może być poszerzony w oparciu o zawarte porozumienia, bądź przyjęte zlecenia.

4. Ośrodek nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do NFZ jeżeli zgłaszająca się osoba wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 6. 1. Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procedury leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2. Celem Ośrodka jest również dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej.

§ 7. Ośrodek realizuje swoje zadania związane z nieograniczonymi prawami ludności do bezpłatnych lub płatnych świadczeń zdrowotnych określonych przepisami odrębnymi w zakresie: 

1) badań i porad lekarskich, diagnostycznych i leczenia,

2) opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą,

3) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

4) szczepień ochronnych określonych w kalendarzu szczepień,

5) zadań pielęgniarki rodzinnej i szkolnej,

6) opieki nad kobietą ciężarną, jej płodem, połogiem i porodem oraz nad noworodkiem,

7) opieki nad zdrowym dzieckiem,

8) pielęgnacji niepełnosprawnych i opieki nad nimi,

9) zapobiegania powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,

10) działalności profilaktycznej i oświatowo – wychowawczej,

11) organizowania innych form opieki medycznej w sytuacjach nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiologiczne szerzenie się chorób),

§ 8. 1. Świadczenia zdrowotne w Ośrodku udzielane są przez osoby wykonywające zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i zasadami etyki zawodowej

2. Ośrodek może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9. W celu realizacji zadań określonych w paragrafie 7 Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami służby zdrowia w zakresie wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych, których przeprowadzenie w warunkach Ośrodka jest niemożliwe.

§ 10. Ośrodek współpracuje z jednostkami nadzorującymi działalność z zakresu opieki zdrowotnej według zasad określonych odrębnie.

§ 11. Organizację oraz przebieg procesów udzielanych świadczeń zdrowotnych w Ośrodku określa odrębny regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

§ 12. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, polegającą na najmie i dzierżawie mienia ruchomego i nieruchomości będących w jego posiadaniu.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Ośrodka

§ 13. Organami Ośrodka są: 

1) Kierownik,

2) Rada Społeczna

§ 14. 1. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

2. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność cywilną i dyscyplinarną. Ponadto:

1) ustala plany działania Ośrodka,

2) realizuje politykę kadrową,

3) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Ośrodka,

4) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka nie zastrzeżonych dla innych organów.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

5. Kierownik zatrudnia i zwalnia swego zastępcę do spraw medycznych, o ile sam nie jest lekarzem.

6. W czasie nieobecności Kierownika zastępstwo przejmuje wskazany przez niego pracownik Ośrodka.

§ 15. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy.

2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz doradczym Kierownika

3. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Przewodniczący – Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona,

2) Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego - jako członek

3) Członkowie wyłonieni w liczbie określonej odrębnie przez Radę Gminy.

4. Rada Społeczna działa w oparciu o własny uchwalony regulamin działalności zatwierdzony przez Radę Gminy.

5. Szczegółowy zakres uprawnień i kompetencji Rady Społecznej reguluje ustawa.

§ 16. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lata i odpowiada kadencji Rady Gminy.

2. Powołanie Rady Społecznej odbywa się nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy.

3. Po upływie kadencji Rady Gminy, Rada Społeczna wykonuje swoje uprawnienia statutowe do dnia wyboru nowej Rady Społecznej.

4. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Społecznej może być odwołany w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

2) trwałej lub długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji,

3) zatrudnienia członka w Ośrodku,

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne lub nieumyślne przestępstwo

5. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej, na wniosek Rady Gminy lub Kierownika Ośrodka.

6. Wniosek Rady Społecznej lub Kierownika o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać pisemne uzasadnienie

7. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Ośrodka.

§ 17. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 5a

2. Punkt Lekarski w Snowidzy 59-407 Mściwojów, Snowidza 91.

§ 18. 1. W skład Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie wchodzą:

1) Podstawowa opieka zdrowotna

a) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,

c) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

d) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

e) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

f) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci,

2) Poradnie specjalistyczne

a) Poradnia stomatologiczna

b) Poradnia logopedyczna

c) Poradnia dermatologiczna

d) Poradnia psychologiczna

e) Poradnia neurologiczna

3) Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej

a) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

4) Inne komórki organizacyjne działalności medycznej

a) gabinet diagnostyczno – zabiegowy

b) Punkt szczepień

2. W skład Punktu Lekarskiego w Snowidzy wchodzą:

1) Podstawowa opieka zdrowotna

a) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

c) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

2) Poradnie specjalistyczne

a) Dział (pracownia) fizjoterapii

b) Dział (pracownia) fizykoterapii

c) Dział (pracownia) kinezyterapii

d) Dział (pracownia ) hydroterapii

e) Dział (pracownia) krioterapii

f) Dział (pracownia) masażu leczniczego

g) Dział ( pracownia) fizjoterapii domowej

3) Inne komórki organizacyjne działalności medycznej

a) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy

b) Punkt szczepień

4) Poradnia medycyny pracy.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowiska pracy określa Regulamin organizacyjny Ośrodka ustalany przez Kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych przede wszystkim w:

1) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm),

3) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm),

4) wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Kierownika zaopiniowany przez Radę Społeczną.

§ 20. 1. Ośrodek pozyskuje środki finansowe na swoją działalność z wszelkich dostępnych źródeł, w formach i sposobach nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa.

§ 21. 1. Ośrodek może zlecać wykonywanie niektórych świadczeń, w szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich innym podmiotom leczniczym.

2. Koszty zleconych badań, o których mowa w ust 1 obciążają Ośrodek.

3. Osobami upoważnionymi do działania w imieniu Ośrodka i zaciągania zobowiązań majątkowych jest Kierownik i Główny Księgowy.

§ 22. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Ośrodka albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody Rady Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 23. 1. Traci moc uchwała Nr XVIII/108/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mściwojowie, zmieniona uchwałami Nr XVI.98.2016 Rady Gminy Mściwojów z 27 kwietnia 2016r. oraz Nr XVIII.116.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016r.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone w trybie jego nadania.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190ze zmianami) statut nadaje podmiot tworzący  czyli Rada Gminy Mściwojów.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w różnych paragrafach zasadnym jest podjęcie nowego statutu. 

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu zapisów, że Ośrodek nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do NFZ jeżeli zgłaszająca się osoba wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Ponadto dodaje się zapis, że w celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami służby zdrowia w zakresie wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych, których przeprowadzenie w warunkach Ośrodka jest niemożliwe.

Z uwagi na powyższe zmianie ulega cała numeracja paragrafów .

Ponadto, zmianie ulegnie kadencja Rady Społecznej. Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 5 lat i będzie odpowiadała kadencji Rady Gminy.  Powołanie Rady Społecznej będzie odbywało się nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy.

Proponuje się również wprowadzenie zmian w składzie GOZ poprzez dodanie poradni psychologicznej i poradni neurologicznej oraz działu (pracowni) fizjoterapii domowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.