Uchwała Nr III.33.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym `(Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) w związku z art.68 ust.1 pkt 7 i ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Dla sprzedawanego przez Gminę na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonego w obrębie Targoszyn, budynek nr 91, działka nr 299/1, ustala się bonifikatę w wysokości 95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent) od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla danego lokalu. Ustalona bonifikata obejmuje cenę lokalu i udziału w prawie własności gruntu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Zgodnie z art.68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.2204z późn. zm.) na podstawie uchwały rady gminy wójt może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego dotychczasowego najemcy. Zgodnie z art.68 ust.1a cytowanej powyżej ustawy bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

Zgodnie z art.68 ust.1b ustawy w uchwale rady gminy określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych.