Uchwała Nr III.34.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  Rada Gminy Mściwojów   uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

uzasadnienie

W związku z faktem, iż południowa część województwa dolnośląskiego wymaga nowego, spójnego planu modernizacji i rozwoju podjęto decyzję o przystąpieniu do wspólnego opracowania Strategii Rozwoju Sudety 2030. Przyjęcie Strategii dla przedgórza sudeckiego i Sudetów na lata 2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa dolnośląskiego pozwoli gminom z tego terenu ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa i unii europejskiej. Wspólny program modernizacyjny Sudetów i pogórza to szansa na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru dolnego śląska oraz odwrócenia niekorzystnych zjawisk.

W grudniu 2017 r. 107 samorządów – gmin i powiatów subregionów wałbrzyskiego  i jeleniogórskiego podpisało we Wleniu Deklarację Sudecką. Sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej wyrazili wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze zobowiązali się do współdziałania przy opracowaniu planu modernizacji i rozwoju – zwanego „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Mściwojów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad  Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.  Rada Gminy Mściwojów wyraziła w niej zgodę na współdziałaniez innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zawieranie stosownych umów  i porozumień, przy opracowaniu tej strategii.

 

„Strategia Rozwoju Sudety 2030”  ukierunkowana jest na budowę spójności terytorialnej w oparciu o specyfikę tego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości poprzez aktywizację społeczności lokalnej. Idea strategii, sposób jej powstania, cele, wpisują się  w najnowsze założenia polityki Unii Europejskiej nakierowanej na nowoczesne, wieloszczeblowe  współrządzenie oraz budowę tożsamości lokalnej. „Strategia Rozwoju Sudety 2030” składa się z 2 części: diagnozy i założeń strategicznych. Pierwsza część obejmuje diagnozę w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. W części drugiej przedstawiono i scharakteryzowano wizję, misję, cel główny oraz cele strategiczne. W ramach każdego z celów strategicznych wskazano cele operacyjne oraz przedsięwzięcia strategiczne. Omówiono kluczowe narzędzia wdrażania strategii wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć strategicznych. Strategia zawiera scenariusze rozwoju (optymalny, realny, pesymistyczny). Przedstawia sposób prowadzenia monitoringu i ewaluacji  oraz wskaźniki służące do pomiaru efektów wdrażania. Dokument jest rzeczowąigruntowną analizą stanu obecnego, oczekiwań i wyzwań rozwojowych jakie stoją przed tą częścią Dolnego Śląska. Strategia potwierdza znaczną dysproporcję w poziomie rozwoju i konkurencyjności  tego obszaru w porównaniu z regionami północnej części województwa dolnośląskiego. Wskazuje strategiczne przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego. Aby było to możliwe, koniecznych jest szereg kierunków działań pozwalających na nadrobienie zapóźnienia rozwojowego, w szczególności:

- likwidacja wykluczenia komunikacyjnego,

- wspieranie tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy oraz warunków do zakładania własnej działalności gospodarczej,

- ochrona zasobów i ich rewitalizacja na płaszczyznach: kulturowej, ekonomicznej i społecznej,

- utrzymanie i poprawa jakości środowiska, w tym znaczące ograniczanie niskiej emisji,

- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, m.in. rozwój szerokopasmowego internetu,

- poprawa warunków życia, w tym ograniczanie wykluczenia społecznego oraz atrakcyjna oferta mieszkaniowa i kulturalno-rekreacyjna

Strategia jest dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, który stanowić będzie narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

 

Przyjęcie „Strategii Rozwoju Sudety 2030” pomoże w staraniach o uwzględnienie subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego jako obszarów strategicznej interwencji państwa w aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Co skutkować będzie włączeniem tego obszaru do wsparcia finansowego w ramach tworzonego Krajowego Programu Operacyjnego 2020+ oraz innych krajowych programów operacyjnych dedykowanych obszarom problemowym. Zatwierdzenie przez Radę Gminy Mściwojów powyższej strategii umożliwi skuteczniejsze ubieganie się o środki finansowe z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.