Uchwała Nr III.37.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy w Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik do uchwały Nr III.37.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019– 2023”

Wstęp

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia innych podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

W roku 2018 objęto 177 osób wsparciem w zakresie dożywiania. W tym: 98 dzieci korzystało
z posiłków, 2 osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do miejsca zamieszkania, 34 osoby skorzystały z zasiłków celowych na zakup żywności. W ramach realizacji programu dożywiano dzieci w placówkach edukacyjnych położonych na terenie gminy Mściwojów i poza gminą, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy. W ramach programu realizowano również dożywianie w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Tą formą wsparcia objęto 15 uczniów.

Z analizy wywiadów środowiskowych wynika, że coraz większą grupę osób niedożywionych stanowią osoby starsze, niepełnosprawne, które posiadają niskie świadczenia rentowe, czy emerytalne, niewystarczające na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Program podzielono na trzy części:

1. Część dla dzieci i młodzieży

2. Część dla osób dorosłych

3. Część dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Podstawa prawna programu:

Gminny Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.).

Program jest przyjęty przez Radę Gminy w Mściwojowie w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. 2018, poz. 1007).

Obecnie jest realizowany program na podstawie uchwały nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Proponuje się zakończenie realizacji tego programu w roku 2018 i wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019r. nowego programu osłonowego na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu"

Program obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Mściwojów

Cel programu:

1. W ramach części 1 i 2 pomoc będzie udzielana w formie:

- posiłku,

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc udzielana jest osobom, które spełniają warunki wskazane w art. 8 ustawy z dnia 24 marca 2004r. o pomocy społecznej, przy czym kryterium do wyżej wymienionych form pomocy wynosi 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko nie spełnia wymogu o którym mowa powyżej, a zgłasza chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje o tym fakcie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Przyznanie pomocy dziecku lub uczniowi w wyżej wymienionej formie nie wymaga sporządzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji. Liczba dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w miesiącu poprzedzającym, a w miesiącu wrześniu liczby z miesiąca czerwca.

W ramach części 2 programu osłonowego gmina udziela wsparcia osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, które spełniają warunki do otrzymania pomocy wskazane w art. 7, a ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 24 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2. Gmina będzie realizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy.

3. Wskaźnikiem realizacji części 1 i 2 Programu będzie liczba osób objętych pomocą.

Celem programu w części 3 jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie warunków do spożywania przez dzieci posiłków w trakcie pobytu w szkole.

4. W ramach części 3 program przewiduje następujące działania:

- doposażenie i poprawę standardów istniejących stołówek

- wsparcie w adaptacji i wyposażenia pomieszczeń, które mogą być przeznaczone na jadalnie.

Działania w części 3 mogą być realizowane w formie:

- usług remontowo - adaptacyjnych służących poprawie standardów stołówek szkolnych czy miejsc spożywania posiłków,

- zakupu niezbędnego wyposażenia kuchni (zgodnie z wytycznymi zawartymi w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023),

- zakupu niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków.

5. Wskaźnikiem realizacji części 3 Programu będzie liczba szkół  objętych Programem.

Podmioty realizujące program:

1. Koordynatorem Programu na terenie gminy jest Wójt.

2. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie, jako samorządowa jednostka organizacyjna gminy we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe).

Do zadań gminy należy:

- koordynowanie części 1 i 2 Programu,

- przyznawanie pomocy wynikającej z Programu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- przekazywanie informacji rocznej do właściwego wojewody o realizacji części 1 i 2 Programu.

3. Realizatorem części 3 Programu są organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe. Do zadań organów prowadzących należy:

- weryfikacja wniosków dyrektorów szkół

- wystąpienie do wojewody o udzielenie wsparcia

- kontrola sposobu i terminowości wykonania zadania

- ocena efektów realizacji części 3 Programu

- złożenie sprawozdania wojewodzie

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Monitoring programu:

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. 2018, poz. 1007).Roczną informację o realizacji Programu Wójt przekazuje do właściwego wojewody do 20 stycznia następnego roku.