Uchwała Nr III.38.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P z 2018r., poz. 1007) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) dla celów przyznawania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2014 r., poz. 1007).

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXV.219.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

do  uchwały  Nr III.38.2019 Rady  Gminy Mściwojów z dnia25 stycznia 2019 roku w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2018r. stanowią odpowiednio kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)).

 

Ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P z 2018r., poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia finansowego gmin w zakresie objętym Programem -osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

W celu realizacji uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P z 2018r., poz. 1007), zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium ustawowego w sytuacji uchwalenia przez gminę uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

 

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie objętym programem w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zapewni pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały.