Uchwała Nr III.39.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. (nr WR.RET.070.510.2018.PK) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII.183.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3393 z dnia 29 maja 2013r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik do uchwały Nr III.39.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz Odbiorców Usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów.

2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć Ustawę
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.).

3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, zdefiniowane zostały w Ustawie.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:

1. Zamontować wodomierz główny, za wyjątkiem wodomierzy dodatkowych, wodomierzy własnych, wodomierzy sprzężonych, wodomierzy do czasowego wykorzystania, oraz zapewniać prawidłowe jego utrzymanie, naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy Odbiorcy Usług.

2. Zapewnić dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 Ustawy, w tym wymagania fizykochemiczne, bakteriologiczne i organoleptyczne, zgodnie z Rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Dostarczyć wodę o parametrach nieprzekraczających wartości: pH: 6,5 – 9,5, barwa: akceptowalna bez nieprawidłowych zmian, mętność: 1,0 NTU, żelazo: 200 µg Fe/l, mangan: 50 µg Mn/l, jon amonowy: 0,5 mg NH4+/l, azotany: 50 mg NO3-/l, azotyny: 0,5 mg NO2-/l.

4. Zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,5 bar i nie większym niż 6 bar, mierzonym u wylotu, na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym.

5. Dostarczyć odbiorcy usług wodę w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę.

§ 3. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:

1. Zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków,

2. Kontrolować przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, oraz prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych.

§ 4. Ponadto, do obowiązków Przedsiębiorstwa należy:

1. Jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, oraz są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie, przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym, a Odbiorcą Usług.

2. Umowa, o której mowa powyżej, zawiera postanowienia dotyczące:

- sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

- praw i obowiązków stron umowy,

- warunków usuwania awarii przyłączy i sieci wodociągowych lub przyłączy i sieci kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy Usług,

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków jej wypowiedzenia,

- ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności.

§ 6. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby lub właściciela działalności gospodarczej, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 7. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru ścieków, jest granica własności przyłączy i sieci wodociągowych, sieci i urządzeń kanalizacyjnych określona w Umowie.

§ 8. Umowa, o której mowa powyżej, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki, a także z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 9. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne z Odbiorcami Usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i ilości odprowadzonych ścieków.

2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

4. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie Umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody określonej w umowie, oraz ilości pobranej wody wg wskazań wodomierzy własnych.

5. Jeżeli Odbiorcą Usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.

§ 10. 1. Odbiorca Usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

2. Zgłoszenie przez Odbiorcę Usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy Usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego, lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

5. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne na pisemny wniosek Odbiorcy Usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

6. Odbiorca Usług pokrywa koszty sprawdzenia wodomierza w przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę Usług niesprawności wodomierza.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 11. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zwanych dalej „Warunkami technicznymi przyłączenia”.

2. Do złożenia wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uprawniona jest osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, składa w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym pisemny wniosek o określenie „Warunków technicznych przyłączenia”.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustala Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne.

5. Jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości w stosunku do istniejącej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zdolnościami dostawczymi i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

6. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym oraz zgłoszenie do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego terminu rozpoczęcia robót nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia.

7. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia „Warunków technicznych przyłączenia”.

§ 12. 1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy,

- określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych Odbiorców Usług również jakości odprowadzanych ścieków,

c) ilości pobieranej wody oraz jej przeznaczenia,

- informacje dotyczące obiektu, do którego będzie dostarczana woda, tj.:

a) ilość dobowego poboru wody w m3/dobę,

b) ilość dobowego odprowadzania ścieków m3/dobę.

- proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

§ 13. 1. Warunki przyłączenia są podstawą do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

2. Warunki przyłączenia określają:

- zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych wykonanych przez strony,

- sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

- terminy:

a) przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,

c) przewidywany termin rozpoczęcia dostawy wody i odbioru ścieków,

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków przyłączenia,

- inne ustalenia.

§ 14. W przypadku, kiedy przyłączenie zostało wykonane niezgodnie z wydanymi „Warunkami technicznymi przyłączenia” i uzgodnioną dokumentacją techniczną, bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego bądź nie dostarczono do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej odbiorowej, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci.

§ 15. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci nieruchomości zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne pokrywa koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego oprócz wodomierza sprzężonego, a urządzenia pomiarowego Odbiorca Usług.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 16. Informacje dotyczące dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych potencjalni odbiorcy mogą uzyskać:

1. w Urzędzie Gminy Mściwojów, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) w regulamin świadczenia usług,

2. w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) regulamin świadczenia usług.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne określa sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza w „Warunkach technicznych przyłączenia”.

2. Określone w „Warunkach technicznych przyłączenia” próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 18. 1. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie, gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców Usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców Usług.

2. W czasie trwania klęski żywiołowej lub w sytuacji uniemożliwiającej odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ma prawo wprowadzić ograniczenia w ilości odprowadzanych ścieków po zawiadomieniu Odbiorcy Usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców Usług.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców Usług, sposoby załatwiania reklamacji
oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 19. Odbiorca Usług ma prawo do należytego poziomu obsługi.

§ 20. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ma obowiązek ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób powiadomić Odbiorców Usług o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych:

- przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody (związanej przykładowo z wymianą wodomierza) - przed przystąpieniem do wymiany,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas przerwy w dostawie wody.

§ 21. 1. Każdy Odbiorca Usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne.

3. Zainteresowany zostanie powiadomiony o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ustala, w porozumieniu z miejscowym komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, uwzględniając warunki techniczne i wymagania związane z wykonywaniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

2. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne wody na cele przeciwpożarowe muszą być zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymaganiami w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

3. Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe mogą być również określone w pozwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez wójta na podstawie Ustawy, w części dotyczącej technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

§ 23. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe obciąża Gminę Mściwojów wg stawek przyjętych w taryfach.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 24. Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr ..…..............….z dnia ...…................... Rady Gminy w Mściwojowie i obowiązuje od dnia ……………............