Uchwała Nr III.40.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2019- -2023, zwany dalej „programem”, zawiera w szczególności analizę potrzeb remontowych oraz plan remontów na lata 2019-2023, zasady polityki czynszowej, planowaną wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty eksploatacji i prace remontowe, źródła finansowania go-spodarki mieszkaniowej, oraz prognozę dotyczącą wielkości stanu mieszkaniowego zasobu Gminy Mściwojów.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, oraz planowana sprzedaż lokali

§ 2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku obejmuje 54 lokale mieszkalne oraz 1 wydzielony lokal socjalny zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, w tym:

1. w budynkach mieszkalnych stanowiących w całości własność gminy – 9 lokali,

2. we wspólnotach – 46 lokali.

§ 3. Prognozuje się, że w okresie 2019-2023 lokale komunalne w budynkach mieszkalnych stanowiących w całości własność gminy zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie technicznym. Wielkość zasobu mieszkaniowego będzie ulegać zmniejszeniu w związku z przewidywaną kontynuacją sprzedaży lokali mieszkalnych. Prognozowana liczba lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami na rzecz dotychczasowych najemców lub w trybie przetargowym w latach 2019–2023 wynosi 15 lokali komunalnych.

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

§ 4. 1. Budynki będące współwłasnością gminy i znajdujące się w nich lokale komunalne, ze względu na przeznaczenie do sprzedaży, wyłącza się z planowanych remontów z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Analizę potrzeb remontowych przeprowadzono w oparciu o:

- zestawienie niezrealizowanych potrzeb remontowych z ubiegłych lat,

- wyniki okresowych przeglądów budynków, elementów konstrukcyjnych, urządzeń grzewczo– kominowych, instalacji elektrycznej,

- potrzeby zgłaszane przez lokatorów.

3. Planuje się remonty i wymiany w budynkach komunalnych:

- Godziszowa nr 65 – wymiana dachu

- Mściwojów 46 – naprawa schodów wewnętrznych, naprawa rynien, remont kominów na strychu

- Zimnik 5 – wymiana rynien

- Zimnik 26 - remont kominów nad dachem

- Snowidza 8A - remont kominów

- Snowidza 8B - remont klatki schodowej

- Targoszyn 49 - naprawa dachu

- Godziszowa 57A – wymiana rynien

4. W budynkach będących współwłasnością gminy, w których znajdują się lokale komunalne, planuje się udział w remontach części wspólnej w wysokości posiadanego udziału, zgodnie z podjętą uchwałą wspólnoty mieszkaniowej.

5. Nie planuje się budowy nowych budynków mieszkalnych w prognozowanym okresie.

6. Budynki znajdujące się w mieszkalnym zasobie gminy są w dobrym lub dostatecznym stanie technicznym, część wybudowano przed wojną, część ma ponad 50 lat.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 5. Wydatki związane z utrzymaniem budynków i znajdujących się w nich lokali komunalnych powinny w pierwszej kolejności pokrywać wpływy z czynszu najmu lokali, a w przypadku braku wystarczających środków źródła finansowania, o których mowa w § 10.

§ 6. 1. Wójt ustala w drodze zarządzenia, stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.

2. Wójt winien brać pod uwagę przy ustalaniu stawek czynszu, o których mowa w ust. 1, czynniki wymienione w art. 7 ust 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a ponadto poniesione przez Gminę nakłady na trwałe ulepszenie lokalu lub budynku, zwiększające jego wartość użytkową.

§ 7. Podwyżka czynszu winna być dokonywana nie częściej niż co 12 miesięcy.

§ 8. 1. Na wniosek najemcy o niskich dochodach, Wójt może obniżyć czynsz.

2. Obniżki czynszu mogą być udzielane tym najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

3. Kwota obniżki czynszu wynosi:

- 10% - gdy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego średni dochód nie przekracza 25% dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego,

- 5% - gdy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego średni dochód zawiera się w przedziale od 26% do 50% dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania w kolejnych latach

§ 9. 1. Zarządzanie budynkami stanowiącymi wyłączną własność gminy i znajdującymi się w nich lokalami komunalnymi pozostanie wykonywane przez działający w imieniu gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

2. W przypadku budynków będących współwłasnością gminy, w których liczba lokali mieszkalnych nie jest większa niż siedem, zarząd nieruchomością wspólną wykonywany będzie przez współwłaścicieli nieruchomości w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

3. W przypadku budynków będących własnością gminy, w których liczba lokali mieszkalnych jest większa niż siedem, zarząd nieruchomością wspólną odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o własności lokali.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 10. W kolejnych latach źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej będą:

1. wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

2. środki pochodzące z dodatkowych opłat, do których uiszczania wspólnoty się zobowiązują, oraz z funduszów remontowych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,

3. dofinansowanie z budżetu gminy,

4. środki pochodzące z źródeł innych niż wyżej wymienione.

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty bieżącej eksploatacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli

§ 11. Wysokość planowanych wydatków na utrzymanie bieżące, remonty i koszty zarządu wspólnot w kolejnych latach przedstawia się następująco:

Lp.

Przeznaczenie

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

1

Koszty bieżącej eksploatacji

80000

78 000

75 000

72 000

70 000

2

Koszty remontowe:

1. Mściwojów 46:

– naprawa schodów wewnętrznych,

- naprawa rynien,

- remont kominów na strychu

2. Zimnik 5:

-wymiana rynien

3. Zimnik 26:

- remont kominów nad dachem

4. Snowidza 8A:

- remont kominów

5. Snowidza 8B:

- remont klatki schodowej

6. Targoszyn 49:

- naprawa dachu

7. Godziszowa 57A:

- wymiana rynien

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

2500

 

 

 

 

2500

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

5000

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

3

Koszty modernizacji

-

-

-

-

-

4

Koszty inwestycyjne:

1. Godziszowa 65 – wymiana dachu

-

45000

-

-

-

W budynkach, które stanowią współwłasność Gminy Mściwojów, ustalenie planu remontów będzie możliwe na podstawie podjęcia stosownej uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Rozdział 8.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.40.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

L.p.

Adres

Własność/ współwłasność budynku

Liczba lokali

Powierzchnia lokali [m2]

1

Zimnik nr 1

Gmina Mściwojów

2109/10000

1

 

1.48,44

2

Zimnik nr 4

Gmina Mściwojów

5542/10000

3

 

1.23,21

2.42,12

3.32,77

3

Zimnik nr 5

Gmina Mściwojów

4277/10000

2

1.51,3

2.63,91

4

Zimnik nr 6

Gmina Mściwojów

8553/10000

8

1.31,30

2.33,20

3.44,66

4.31,51

5.32,18

6.60,56

7.31,50

8.29,30

5

Zimnik nr 9

Gmina Mściwojów

1335/10000

1

1.27,1

6

Zimnik nr 16

Gmina Mściwojów

6742/10000

2

1.74,48

2.49,70

7

Zimnik nr 25

Gmina Mściwojów

2600/10000

1

1.62,82

8

Zimnik 26

Gmina Mściwojów

6776/10000

4

 

1.45,62

2.36,40

3.50,72

4.56,14

9

Barycz nr 13

Gmina Mściwojów

2/4 – lokal nie jest wyodrębniony

1

1.67,65

10

Godziszowa nr 65

Gmina Mściwojów

10000/10000

3

1.62,60

2.58,80

3.58,19

11

Godziszowa nr 57A

Gmina Mściwojów

3905/10000

2

1.43,29

2.54,89

12

Snowidza 8A

Gmina Mściwojów

545/1000

4

1.42,50

2.38,40

3.69,40

4.26,00

13

Snowidza 8B

Gmina Mściwojów

817/1000

8

1.38,74

2.40,43

3.40,52

4.54,62

5.20,96

6.70,15

7.30,67

8.50,78

14

Snowidza nr 63

Gmina Mściwojów

3998/10000

1

 

1.43,97

15

Snowidza nr 81

Gmina Mściwojów

1913/10000

1

1.43,18

16

Mściwojów 39

Gmina Mściwojów

4534/10000

1

1.64,14

 

17

Mściwojów 40

Gmina Mściwojów

3760/10000

2

1.25,30

2.43,00

18

Mściwojów nr 46

Gmina Mściwojów

10000/10000

4

1.46,25

2.27,96

3.40,88

4.42,75

19

Niedaszów nr 10

Gmina Mściwojów

186/10000

1

1.58,77

20

Targoszyn nr 49

Gmina Mściwojów

41/100

3

1.45,36

2.27,26

3.34,46

21

Targoszyn nr 91

Gmina Mściwojów

1/1

1

1.51,67

22

Luboradz nr 18

Gmina Mściwojów

1/1

1

1.49,10


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.40.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wskaźniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu

 

Czynniki wpływające na wartość stawki czynszu

% zwyżki w stosunku do stawki podstawowej

% zniżki w stosunku do stawki podstawowej

Lokal wyposażony w instalację wodociągową

20%

Brak

Lokal wyposażony w instalację kanalizacyjną

20%

Brak

Lokal wyposażony w instalację gazową

20%

Brak

Lokal wyposażony jest w instalację CO do którego ciepło dostarczane jest z zewnątrz – dotyczy kotłowni lokalnych

20%

Brak

Położenie budynku

a) zabudowa zwarta

b) zabudowa wolnostojąca

 

Brak

10%

 

5%

Brak