Uchwała Nr III.41.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2019r.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 49 ust.1 uchwały Nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie Statutu Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.5596)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2019 r.  stanowiące odpowiednio załączniki nr 1-6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Plany pracy określone w § 1 są częścią składową planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2019 r. ,  mają charakter otwarty i mogą być w ciągu roku uzupełniane i korygowane.

2. Komisje będą opiniować projekty uchwał oraz sprawy przedłożone przez Wójta Gminy, wynikające z bieżącej działalności gminy, zgodnie z zakresem działania Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy Mściwojów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.41.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 R.

I.  KWARTAŁ

1. Analiza i kontrola wpływów z podatków i opłat śmieciowych pod kątem nieuregulowanych należności - analiza  skuteczności prac windykacyjnych.

2. Informacja nt. wpływów z opłat i podatków lokalnych za 2018 r., zaległości i windykacja.

3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

II.   KWARTAŁ

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych gminy za 2018 r.

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. - wydanie opinii oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 r.

3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

III.   KWARTAŁ

1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatkowania środków na zadania własne gminy i zlecone.

2. Informacja nt. pozyskiwania środków zewnętrznych na działania inwestycyjne.

3. Informacja na temat kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

IV.   KWARTAŁ

1. Wyjazd w teren - kontrola użytkowania dróg gminnych.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 r.

3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.41.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA 2019 R.

I.   KWARTAŁ

1. Informacja nt. realizacji zobowiązań podatkowych (ulgi, umorzenia, odroczenia, windykacja) za  2018r.

2. Podjęcie decyzji w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. - wydatkowanie środków budżetowych na poszczególne sołectwa w 2018 r. (zadania remontowe i zakupy).

3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

II.  KWARTAŁ

1. Ocena wykonania budżetu gminy za 2018r.

2. Analiza finansowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za 2018 r.

3. Informacja nt. sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej pod kątem taryf za wodę i ścieki.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

III.  KWARTAŁ

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

2. Informacja nt. pozyskiwania środków finansowych na realizacje zadań inwestycyjnych.

3. Analiza kosztów utrzymania dróg gminnych.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

IV.   KWARTAŁ

1. Analiza propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

2. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 r. - analiza wniosków stałych komisji Rady Gminy.

3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.41.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2019 R.

I.   KWARTAŁ

1. Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019r.

2. Analiza decyzji w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. - wydatkowanie środków budżetowych na poszczególne sołectwa w 2018 r. (zadania remontowe i zakupy).

3. Posiedzenie wyjazdowe - przegląd  gminnych lokali użytkowych.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

II.   KWARTAŁ

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

2. Informacja na temat efektywności zatrudniania bezrobotnych - wykonane prace.

3. Posiedzenie wyjazdowe - stan rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

III.   KWARTAŁ

1. Informacja nt. dzierżawy i najmu gminnych nieruchomości rolnych oraz dochody z tego tytułu.

2. Informacja na temat realizacji Programu usuwania azbestu na terenie gminy za ostatnie 3 lata.

3. Spotkanie z przedstawicielem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie zakresu działalności Ośrodka z uwzględnieniem wykupu i sprzedaży gruntów.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

IV.   KWARTAŁ

1. Informacja nt. działalności kół łowieckich na terenie gminy - szkody w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę leśną oraz odszkodowania z tego tytułu.

2. Analiza propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

3. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2020r.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.41.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI DS. OŚWIATY  I ZDROWIA NA 2019 R.

I.  KWARTAŁ

1. Spotkanie z dyrektorami szkół:

1) koszty dowozu dzieci do szkół;

2) średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 r.;

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

4) wychowanie przedszkolne;

5) funkcjonowanie świetlic szkolnych;

6) potrzeby szkół.

2. Analiza zadań z zakresu opieki społecznej - sprawozdania.

3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

II.  KWARTAŁ

1. Funkcjonowanie gminnej służby zdrowia - wyjazd do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie oraz Punktu Lekarskiego w Snowidzy.

2. Informacja nt. projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

III.  KWARTAŁ

1. Funkcjonowanie sportu w gminie - wyjazd w teren (sala gimnastyczna, boiska).

2. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

3. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 - wyjazd w teren.

4. Sprawy różne.

IV.  KWARTAŁ

1. Informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

2. Informacja nt. działań profilaktycznych prowadzonych przez GOZ, szkoły i GOPS.

3. Analiza propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

4. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2020 r.

5. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III.41.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 2019 R.

I.  KWARTAŁ

1. Gospodarka mieszkaniowa w gminie - zasób, zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych.

2. Informacja nt. przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy i narkomanii (punkty sprzedaży, ilość wydawanych zezwoleń jednorazowych i stałych itp.).

3. Stan dróg po okresie zimowym - wyjazd w teren.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

II.  KWARTAŁ

1. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

2. Cmentarze komunalne - wyjazd w teren.

3. Analiza wykonania budżetu za 2018r. w zakresie zadań komisji.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

III.  KWARTAŁ

1. Informacja nt. funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

2. Stan mienia komunalnego (świetlice) - wyjazd w teren.

3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.

IV.  KWARTAŁ

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie za 2019r.

2. Analiza propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

3. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2020 r.

4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności gminy.


 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III.41.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI NA 2019 R.

I, II, III I IV KWARTAŁ

1. Rozpatrywanie wpływających skarg na wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji obywateli.

2. Sprawy różne.