Uchwała Nr III.42.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2019r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały Nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie Statutu Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.5596) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Mściwojów na 2019r. zawarty w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik do uchwały Nr III.42.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY RADY GMINY MŚCIWOJÓW NA 2019R.

I KWARTAŁ

1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:

1) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018r.;

2) zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. i sprawozdanie z realizacji poprzedniego;

3) ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Mściwojów na rok 2019;

2. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie:

1) program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023  -  Sprawozdanie z realizacji poprzedniego;

2) informacja  nt. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mściwojów;

3) zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów

2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Mściwojów.

3. Przyjęcie Programu opieki zad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019r.

4. Podjęcie decyzji z sprawie wyodrębnienia bądź niewyodrębnienia środków z budżetu na fundusz sołecki na 2020 rok.

5. Informacja nt. stanu bezrobocia w gminie i powiecie - podejmowanie działań w kierunku jego zmniejszenia.

6. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

II KWARTAŁ

1. Analiza stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie gminy i powiatu za 2018r. i plany na 2019r.

1) informacja Komendanta Powiatowego Policji;

2) informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze;

3) informacja Prezesa ZG OSP.

2. Informacja nt. zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy w 2019r.

3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2018r.

4. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2018r.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy i podjęcie decyzji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu Wójtowi Gminy oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

7. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

III KWARTAŁ

1. Rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

2. Informacja nt. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie.

3. Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2019/2020.

4. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

IV KWARTAŁ 

1. Rozpatrzenie informacji nt. realizacji zadań oświatowych gminy.

2. Przyjęcie Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.

3. Analiza wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2020.

4. Podjęcie uchwał podatkowych na 2020r.

5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz budżetu gminy na 2020r.

6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

7. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.