Uchwała Nr IV.43.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2017 r., poz.2077 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 134.116,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 134.116,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 134.116,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 134.116,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.642.889,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.545.872,00 zł;

2) dochody majątkowe 8.097.017,00 zł;

2. wydatki budżetu gminy 20.698.901,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.514.043,00 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.184.858,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy 115.272,00 zł.

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy 1.943.988,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.43.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 665 506,00

161 000,00

6 826 506,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 627 410,00

161 000,00

1 788 410,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 213 810,00

161 000,00

1 374 810,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 020 823,00

- 33 265,00

2 987 558,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 249 018,00

- 33 265,00

2 215 753,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 249 018,00

- 33 265,00

2 215 753,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

348 973,00

5 500,00

354 473,00

 

80104

 

Przedszkola 

92 986,00

5 500,00

98 486,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

5 500,00

5 500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

303 060,00

881,00

303 941,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

0,00

881,00

881,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

881,00

881,00

Razem:

22 508 773,00

134 116,00

22 642 889,00


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.43.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

2 654 833,00

127 616,00

2 782 449,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 369 250,00

127 616,00

2 496 866,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

142 000,00

80 000,00

222 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 000,00

47 616,00

157 616,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 386 280,00

-4 721,00

1 381 559,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

150 000,00

-4 721,00

145 279,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

150 000,00

-4 721,00

145 279,00

855

 

 

Rodzina

3 784 800,00

4 721,00

3 789 521,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

113 000,00

4 721,00

117 721,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 340,00

3 444,00

8 784,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

761,00

489,00

1 250,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23 212,00

788,00

24 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 561 580,00

6 500,00

1 568 080,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

8 500,00

6 500,00

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

6 500,00

15 000,00

Razem:

20 564 785,00

134 116,00

20 698 901,00


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.43.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2019

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

 

 

Kultura fizyczna

130 000,00

0,00

130 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

130 000,00

0,00

130 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

0,00

130 000,00

 

 

 

Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy

80 000,00

- 12 000,00

68 000,00

 

 

 

Modernizacja placów zabaw 

50 000,00

- 50 000,00

0,00

 

 

 

Modernizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej we wsi Godziszowa

0,00

62 000,00

62 000,00

Razem

6 184 858,00

0,00

6 184 858,00