Uchwała Nr IV.44.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 17 statutów sołectw: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn i Zimnik uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn i Zimnik.

2. Wybory, o których mowa w ust. 1 należy przeprowadzić w terminie do 1 kwietnia 2019r.

§ 2. 1. Harmonogram zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej oraz komisji rewizyjnej, ustali Wójt Gminy Mściwojów w uzgodnieniu z ustępującymi sołtysami.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 określi miejsce, dzień i godzinę zebrania.

§ 3. Tryb i zasady wyboru organów sołeckich określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statuty poszczególnych sołectw.

§ 4. Wójt przedłoży Radzie Gminy  zbiorczą informację o przebiegu i wynikach wyborów organów  sołeckich najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od przeprowadzenia wyborów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie sołectw oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Zgodnie z § 17 Statutów Sołectw wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mściwojów. Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwołanym nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy. Nowa rada gminy została wybrana 21 października 2018r., zatem nie później niż do 21 kwietnia 2019r. powinien nastąpić wybór sołtysów i członków rady sołeckiej. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne.