Uchwała Nr IV.45.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.48 ust.1, ust.5 i ust.6 pkt. 2 lit. a tiret drugie i lit. b tiret pierwsze i  tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Społeczna przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie w składzie:

1) Mariusz Foryś  - Wójt Gminy Mściwojów jako przewodniczący;

2) Aneta Trela- przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego;

3) Przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Mściwojów w liczbie 5 członków:

a) Jan Chomiak;

b) Barbara Gryko;

c) Henryk Michalak;

d) Jerzy Delanowski;

e) Waldemar Tłusty.

§ 2. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 12 marca 2019r. godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV.27.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, czyli Rady Gminy Mściwojów i doradczym kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie. Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W skład Rady Społecznej wchodzą Wójt lub osoba  przez niego wytypowana, przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie określonej przez podmiot tworzący, ale nie większej niż 15 członków.

Zgodnie ze Statutem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie kadencja Rady Społecznej jest równa kadencji Rady Gminy Mściwojów. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej rady. W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie koniecznym jest powołanie nowej Rady Społecznej.

            W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.