Uchwała Nr IV.46.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III.37.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy w Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III.37.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wprowadza się poniższe zmiany:

1) skreśla się § 3;

2) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

W związku z otrzymaną uwagą do uchwały nr III.37.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od Wojewody Dolnośląskiego- organu nadzoru, koniecznym jest zmiana przepisów dotyczących wejścia w życie i publikacji przedmiotowej uchwały.

W § 3 błędnie wskazano obowiązek publikacji tejże uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a w § 5 błędnie określono zapis wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz błędnie wskazano obowiązek publikacji tejże uchwały w dzienniku.

Należy wskazać,  iż  obowiązek  publikacji  w  wojewódzkim  dzienniku  urzędowym wynika z  art. 13  ustawy o  ogłaszaniu  aktów normatywnych  i  niektórych  innych aktów prawnych i tak: art. 13 pkt 2 stanowi, iż publikowane w dzienniku są akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy, w tym statuty gminy; art. 13 pkt 10 określa, iż w dzienniku publikowane są również inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Należy zauważyć, iż badana uchwała nr III.37.2019 nie jest aktem prawa miejscowego, ani żaden przepis szczególny nie wskazuje obowiązku jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Omawiana uchwała jest aktem o charakterze programowym i nie podlega publikacji.

Obowiązywanie od 01.01.2019r. wynika z konieczności objęcia programem od początku roku zgodnie z jego założeniami oraz jest korzystne dla beneficjentów tego programu i nie powoduje utraty uprawnień jakiegokolowiek podmiotu, do którego adresowany jest ten program.

W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały zmieniającej.