Uchwała Nr V.48.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 506) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2017 r., poz.2077 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 201.579,21 zł, z tego plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 201.579,21,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 201.579,21 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.579,21 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.866.403,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.567.807,00 zł;

2) dochody majątkowe 8.298.596,21 zł;

2. wydatki budżetu gminy 20.922.415,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.537.557,21 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.384.858,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy 115.272,00 zł.

4. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy 1.943.988,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.48.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 marca 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

1 941 176,00

146 000,00

2 087 176,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 440 000,00

146 000,00

1 586 000,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 440 000,00

146 000,00

1 586 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 506 162,00

55 579,21

2 561 741,21

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 506 162,00

55 579,21

2 561 741,21

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 420 962,00

55 579,21

2 476 541,21

Razem:

22 664 824,00

201 579,21

22 866 403,21


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.48.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 marca 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

Transport i łączność

2 362 264,00

200 000,00

2 562 264,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 855 000,00

200 000,00

2 055 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 855 000,00

200 000,00

2 055 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

63 300,00

1 579,21

64 879,21

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 300,00

1 579,21

63 879,21

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 300,00

1 579,21

23 879,21

Razem:

20 720 836,00

201 579,21

20 922 415,21


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.48.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 marca 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2019

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 303 764,00

200 000,00

2 503 764,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 855 000,00

200 000,00

2 055 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 855 000,00

200 000,00

2 055 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 234

0,00

200 000,00

200 000,00

Razem

6 184 858,00

200 000,00

6 384 858,00